^Powrót na górę

logo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZGŁOBICACH

             SZKOLNA LIGA TWÓRCZOŚCI

                   PROJEKT WIELOLETNI

 OPRACOWAŁA: MGR E.SZCZERBA – AUTOR I KOORDYNATOR PROJEKTU

Motto Szkolnej Ligi Twórczości:

SKORO WSZYSCY JESTEŚMY OBRAZEM BOGA, KAŻDY Z NAS MA CECHY TWÓRCZE I CAŁY PROBLEM POLEGA NA TYM, JAK JE WYDOBYĆ…”

 P. JOHNSON „TWÓRCY

1.ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

   Szkolna Liga Twórczości - to projekt wieloletni, który jest realizowany w PSP w Zgłobicach od 2009 r. Obejmuje on klasy 4- 6 i polega na twórczym działaniu uczniów, które przybiera formę konkursów międzyklasowych. Konkurencje organizowane przez Ligę (zgodnie z rocznym planem) zakładają wspólne klasowe projekty, tworzenie prac na określony temat pod opieką wychowawców klas. W każdym roku szkolnym opiekunami SLT są nowi nauczyciele, którzy wraz z koordynatorem układają plan Ligi będący sumą pomysłów i propozycji wszystkich uczących. Roczny plan uwzględnia: temat konkursu, termin realizacji, osoby odpowiedzialne za jego przeprowadzenie, oraz opis działań, wytworów pracy uczniów, metody, techniki.

Niektóre konkurencje są stałymi punktami planu konkursów, są to: „Szkolny Festiwal Piosenek i Pieśni Patriotycznych”, „W świątecznym nastroju” - konkursy plastyczne na ozdoby bożonarodzeniowe i wielkanocne, konkursy o tematyce ekologicznej z okazji Dnia Ziemi, „W zdrowym ciele zdrowy duch” - konkurencje sportowe z okazji Dnia Dziecka, Szkolny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej „EUROSONG”, akcja „Liderzy czytelnictwa”.

Ponadto każdego roku dochodzą nowe propozycje konkurencji. Swoim zakresem obejmują one: edukację regionalną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, wychowanie patriotyczne i obywatelskie, działania profilaktyczne ( kultura zachowania, nałogom mówimy nie, zdrowy styl życia). Tematy prac konkursowych nawiązują do świąt, uroczystości szkolnych czy państwowych, obrzędowości pór roku. Ocenie podlega również udział w różnych szkolnych akcjach (np. zbiórka baterii, plastikowych butelek, nakrętek).

Często konkurencje uwzględniają hasła, wytyczne MEN i Kuratorium w Krakowie do pracy szkoły w danym roku szkolnym.

Tematy konkursów oraz informacje szczegółowe z nimi związane są podawane na początku roku szkolnego podczas apeli organizowanych na godzinach wychowawczych. Ponadto roczny plan konkursów umieszczany jest na tablicy ściennej na korytarzu – I piętro i dostępny dla wszystkich uczniów oraz wychowawców. Na tablicy znajduje się również tabelaryczne zestawienie wyników konkursów oraz opis projektu.

Prace konkursowe są prezentowane i ocenione przez Kapitułę SLT podczas prezentacji w wyznaczonym terminie na godzinach wychowawczych. Pracami zespołów klasowych nad wykonaniem wyznaczonych zadań kierują wychowawcy oraz samorządy klasowe, ich członkowie kontaktują się z koordynatorem i rocznymi opiekunami SLT w razie pytań lub wątpliwości.

Uczniowie wykonują prace na godzinach wychowawczych, zajęciach pozalekcyjnych, niektóre elementy w ramach klasowych projektów mogą przygotować w domach.

Podsumowanie wyników – punktów zdobytych przez poszczególne klasy w zmaganiach konkursowych następuje w czerwcu każdego roku szkolonego i na tej podstawie wyłoniona zostaje najlepsza klasa, która otrzymuje tytuł Mistrza Szkolnej Ligi Twórczości. Nagrodą jest dyplom oraz drobne upominki, które wręcza Dyrektor Szkoły na akademii z okazji zakończenia roku szkolnego.

 

2. KAPITUŁA SZKOLNEJ LIGI TWÓRCZOŚCI - CZŁONKOWIE, ZADANIA:

Członkowie Kapituły:

- Dyrektor Szkoły – mgr Ewa Sojat

- Wicedyrektor

- pedagog

- opiekun SLT– wybrany nauczyciel na dany rok szkolny

- mgr E. Szczerba – autor i koordynator projektu

 

Zadania Kapituły:

 - ocena prac konkursowych

Zadania nauczyciela rocznego opiekuna SLT :

- planowanie nowych zadań konkursowych na dany rok szkolny,

- organizowanie apeli informacyjnych, występów – prezentacji prac konkursowych,

- systematyczne uzupełnianie tabeli z ocenami za prace konkursowe,

- udzielanie wyjaśnień, odpowiedzi na pytania samorządów klasowych w związku

z konkursami,

- sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji projektu na zakończenie roku szkolnego.

Zadania koordynatora projektu:

- wyłonienie rocznych opiekunów SLT,

- pomoc w opracowaniu rocznego planu konkursów,

- udzielanie wskazówek samorządom klasowym, wychowawcom podczas realizacji zadań

konkursowych, koordynowanie prac – pomoc opiekunom w organizacji dnia prezentacji

prac konkursowych,

- opieka nad tablicą poświęconą SLT.

3. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt zakłada działania długoterminowe, początek realizacji – wrzesień, rok szkolny

2009/ 2010.

 

4. CELE GŁÓWNE PROJEKTU:

- Wyzwalanie u uczniów aktywności twórczej, kształtowanie i rozwijanie twórczej postawy

zgodnie z zasadą, że każdy człowiek jest twórcą w jakiejś dziedzinie, a sztuką jest to

wydobyć, nazwać, kształtować i promować.

- Pomoc w odkrywaniu indywidualnych możliwości twórczych uczniów, przezwyciężaniu

barier poznawczo-motywacyjnych, emocjonalnych utrudniających aktywność twórczą.

- Wdrażanie do zdrowej rywalizacji międzyklasowej w różnego typu konkurencjach.

- Integracja zespołów klasowych.

- Uczenie empatycznego współdziałania w grupie, komunikacji interpersonalnej,

odpowiedzialności wobec siebie i innych za powierzone zadania.

- Rozwijanie wyobraźni.

- Wdrażanie do realizacji własnych pomysłów.

- Poznawanie aktywnych metod pracy, wdrażanie do sprawnego stosowania metod i technik

twórczego rozwiązywania problemów oraz projektowania zmian.

- Obniżenie poziomu agresji, uczenie prawidłowych zachowań prospołecznych – poprzez

wyzwolenie autentycznej aktywności twórczej.

- Wzmacnianie pozytywnego wizerunku jednostki i grup.

- Zachęcenie do podejmowania inicjatyw, wykazywania przedsiębiorczości na rzecz klasy,

szkoły, środowiska.

- Wyszukiwanie i promowanie ukrytych zdolności, talentów dzieci.

- Rozwijanie zainteresowań.

 

Cele szczegółowe wynikać będą z poszczególnych zadań konkursowych proponowanych klasom do wykonania w danym roku szkolnym. Będą one związane z nabywaniem wiedzy z różnych dziedzin, poznawaniem ciekawych, wartościowych postaci – sławnych Polaków, twórców regionalnych, promowaniem właściwych nawyków, zachowań, postaw np. proekologicznych, prozdrowotnych, patriotycznych i obywatelskich itp.

 

4. METODY I FORMY PRACY, WYTWORY PRACY UCZNIÓW:

- turnieje, konkursy- np. wiedzowe, występy wokalne

- zawody sprawnościowe, sportowe

- klasowe prezentacje, scenki

- plakaty, makiety, albumy

- prace plastyczne

- wystawki

- prezentacje multimedialne

- dokumentacja fotograficzna

- projekty klasowe

- gazetki okolicznościowe

- praca zespołowa, w grupach, indywidualna

 

5. OCENA PRAC KONKURSOWYCH:

 Oceny za poszczególne prace konkursowe klas są dokonywane przez Kapitułę SLT. 

 Zapisuje się je w skali punktowej w wyznaczonej tabeli na tablicy SLT. Zawiera ona podział na klasy, temat konkursu, liczbę punktów przyznanych za dany konkurs, sumę końcową punktów. Oceny są jawne, podawane z uzasadnieniem podczas prezentacji prac konkursowych.

 

6.PRZEWIDYWANE EFEKTY:

 • Wzbogacanie wiedzy uczniów z różnych dziedzin- związanych z tematyką konkursów.

 • Wdrożenie uczniów do pracy metodami aktywnymi. Upowszechnienie metody projektu.

 • Większa integracja wewnątrzklasowa i międzyklasowa.

 • Wyzwolenie u uczniów dużej aktywności twórczej, pasji poznawczej. Stawianie ich w roli badaczy, poszukiwaczy wiedzy, odkrywców.

 • Rozwój twórczego myślenia, kreatywności, przedsiębiorczości, umiejętności planowania i zespołowego wykonywania zadań.

 • Wdrażanie do korzystania z wielu źródeł informacji.

 • Umożliwienie uczniom prezentacji własnych zdolności, talentów w różnych dziedzinach.

 • Angażowanie wszystkich uczniów w zespołach klasowych do wykonania zadań konkursowych wg. ich predyspozycji, aktywizowanie, wzbudzanie wiary we własne możliwości.

 • Lepsza współpraca samorządów klasowych z pozostałymi członkami zespołów.

 • Z roku na rok podnoszenie jakości wytworów pracy uczniów – duże zaangażowanie dzieci w wykonywanie zadań.

 • Zacieśnianie współpracy wychowawców z rodzicami, zaangażowanie opiekunów w życie szkoły poprzez współudział w wykonywaniu niektórych zadań konkursowych.

 

7. EWALUACJA:

 • analiza, ocena wytworów pracy uczniów (zadań konkursowych)

 • wywiad z uczniami, zespołami klasowymi, wychowawcami

Zajęcia pozalekcyjne AKADEMIA PRZYRODY realizowane   w  Publicznej Szkole Podstawowej w Zgłobicach

 

Innowacją objęci są uczniowie naszej szkoły uczęszczający w roku szkolnym 2015/16 do klasy czwartej i piątej.

 Cele:

   Rozbudzenie ciekawości poznawczej wobec otaczającej rzeczywistości,

 Poszerzenie wiedzy z wybranych działów nauk przyrodniczych,

  Praktyczne wykorzystanie informacji i umiejętności zdobytych na lekcjach przyrody w klasach IV – VI,

 Rozwijanie samodzielności w dochodzeniu do wiedzy,

 Rozbudzanie i wzmacnianie postaw badawczych i poszukiwawczych,

 Motywowanie do wykazywania własnej inwencji,

Ćwiczenie umiejętności obserwacji, twórczego rozwiązywania problemów oraz formułowania wniosków,

 Kształcenie umiejętności pracy w zespole,

 Kształcenie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i kolegów,

 Kształtowanie postaw ekologicznych poprzez działanie.

 Opis działań:

   na zajęciach uczniowie wykonują w grupach lub indywidualnie doświadczenia i eksperymenty wg  tematyki  zaproponowanej przez nauczyciela.

   podczas pracy stawiają hipotezy, proponują sposoby ich weryfikacji, samodzielnie formułują wnioski

      uczniowie uczestniczą w zajęciach terenowych i wycieczkach przyrodniczych,

   biorą aktywny udział w akcjach ekologicznych przygotowując spotkania, apele i happeningi.

Metody:

 Na zajęciach wykorzystywane są atrakcyjne metody pracy. Prowadzone są warsztaty tematyczne, zajęcia terenowe, doświadczenia, obserwacje „gołym okiem” i za pomocą przyrządów przeznaczonych do obserwacji,   organizowane są gry i zabawy o tematyce przyrodniczej.

 Przewidywane efekty:

 ü  Wzbogacenie wiedzy przyrodniczo – ekologicznej

  wzrost zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi

  rozwój twórczego myślenia  i kreatywności uczniów 

 umiejętność planowania, wykonywania doświadczeń i wyciągania z nich wniosków oraz prezentacji i interpretacji wyników 

 mgr Barbara Lech

 

I

Innowacją objęci są uczniowie naszej szkoły uczęszczający w roku szkolnym 2014/15 do klasy czwartej.

Cele:

- rozwijanie kompetencji językowych,

- uatrakcyjnienie zadań domowych,

- wzbogacenie metod pracy domowej szczególnie poprzez dostęp do ćwiczeń ze słuchu,

- dostarczenie bieżącej informacji o osiągniętym przez ucznia poziomie sprawności językowej,

- motywacja uczniów do systematycznego odrabianie zadań domowych.

Metody:

- wykorzystanie TIK w nauce języka obcego.

Przewidywane efekty:

- pogłębienie sprawności językowych,

- uatrakcyjnienie formy odrabiania zadań, co przyczyni się do systematyczności wykonywania prac domowych,

- uczeń otrzymuje natychmiastową informację zwrotną, co wzmacnia motywację do nauki,

- pogłębienie sprawności obsługi komputera.

Maria Chodacka - Ciasnocha

1.Metryczka

Nazwa szkoły i miejscowość:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego
Zgłobice
Imię i nazwisko autora, koordynatora:
Ewa Sojat – dyrektor szkoły

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 146743090

2.Tytuł przedsięwzięcia.

Learning Enterprises – Letnia szkoła języka obcego.

3.Krótki opis.

Learning Enterptrises to popularyzacja języka angielskiego w szkole, motywowanie do jego nauki oraz efektywne spędzanie wolnego czasu.
Studenci – wolontariusze z USA przyjeżdżają do naszej miejscowości w każde wakacje od 2008 roku. Miejscowe rodziny przyjmują młodych Amerykanów pod swe gościnne dachy, gdzie uczestniczą oni w codziennym życiu, poznając zwyczaje
i kulturę naszego regionu. Przez cztery letnie tygodnie studenci uczą języka angielskiego spotykając się ze swymi „uczniami” w grupach konwersacyjnych. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły i w najbliższej okolicy.
Dzięki uczestnictwu w takich zajęciach uczniowie są gotowi do skuteczniejszego używania języka angielskiego w codziennych sytuacjach. Projekt daje im możliwość nie tylko doskonalenia kompetencji językowych, ale również kształcenia umiejętności uniwersalnych takich jak: rozwijanie zainteresowań, nabywanie umiejętności samodzielnego uczenia się, twórczego myślenia oraz pracy w grupie. Wspólne działanie wzmacnia u młodzieży poczucie własnej wartości poprzez udział w zabawach językiem obcym. Szczególny nacisk kładziony jest na zdobywanie umiejętności efektywnego komunikowania się - przydatnej między innymi podczas podróży zagranicznych. Ta umiejętność jest nadzwyczaj ważna w życiu codziennym.
Aktywnej nauce towarzyszą zabawy, improwizacje, zajęcia sportowe, ogniska
i wycieczki. Wspólnie spędzony czas owocuje nowymi przyjaźniami, pomaga przełamać barierę językową i poznać bliżej amerykańskie obyczaje i tradycje.
Learning Enterprises to wspaniała okazja, aby w wolnym czasie spotkać się dla dobrej zabawy i nauki.

4.Zasięg (uczestnicy).

Learning Enterprises cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i absolwentów szkoły podstawowej w Zgłobicach oraz społeczności lokalnej i okolicznych miejscowości. O popularności projektu świadczy fakt, iż wielu uczestników spotyka się na zajęciach systematycznie od kilku lat. Corocznie jest to kilkadziesiąt osób.

5.Instytucje wspierające.

Rodziny udzielające studentom gościny, Urząd Gminy Tarnów, Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów, lokalna piekarnia.


6.Oczekiwane efekty.

•promowanie wymiany kulturowej
•pogłębienie znajomości języka angielskiego poprzez poszerzenie, utrwalenie i aktywizowanie słownictwa oraz wzbogacenie o nowe zwroty, osłuchanie uczniów z językiem angielskim
•rozbudzenie zainteresowania językiem i kulturą krajów anglojęzycznych
•podniesienie poziomu kompetencji językowych umożliwiających porozumiewanie się w języku angielskim
•rozwijanie pozytywnego nastawienia i szacunku wobec obcokrajowców i odmiennych kultur
•uświadamianie poczucia wspólnoty i różnorodności
•doskonalenie umiejętności współdziałania oraz pracy w grupie
•przełamanie bariery językowej, zwiększenie pewności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim poprzez kontakt z native-speakerami
•poznanie bliżej amerykańskich obyczajów i tradycji
•kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na inne narody
•wykształcenie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości aktywnego posługiwania się językiem obcym
•uzyskanie pozytywnych doświadczeń, które sprzyjać będą dalszej nauce języka obcego
•nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni
•rozszerzanie idei wolontariatu

7.Ewaluacja.

Ewaluacji działań dokonuje się poprzez:

•przeprowadzanie ankiet wśród uczestników
•obserwacje zajęć
•prezentacje prac wykonanych podczas spotkań
•ocenę frekwencji podczas trwania projektu
•coroczne pisemne podsumowanie letniej szkoły języka angielskiego dokonywane przez studentów - wolontariuszy


Maria Chodacka - Ciasnocha,
Joanna Czernia
nauczycielki języka angielskiego
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zgłobicach

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W PAŁACU MŁODZIEŻY – CERAMIKA

                                          (środa godz. 10.00 – 12.00)
 
CEL GŁÓWNY:
Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez działalność plastyczną.
Proponowany program zajęć pozalekcyjnych umożliwi uczniom zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności. Realizacja założeń będzie dokonywać się w oparciu o metody polegające na praktycznych działaniach uczniów. Program ma na celu zapoznanie z technikami charakterystycznymi dla ceramiki oraz kształtowanie podstawowych umiejętności w tej dziedzinie. Zajęcia te mają również na celu kształtowanie potrzeby pożytecznego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Największym sukcesem uczestników zajęć powinna być radość tworzenia, a same zajęcia są zaproszeniem do zabawy, przeżycia przygody z ceramiką.


CELE SZCZEGÓŁOWE:
- Rozwój wyobraźni, kreatywnego i twórczego myślenia
- Doskonalenie sprawności manualnej
- Poznanie technik i technologii ceramicznych
- Kształtowanie umiejętności projektowania i przedstawiania kompozycji na płaszczyźnie 
i w bryle
- Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej
- Doskonalenie koncentracji uwagi
- Rozwijanie wrażliwości i twórczej ekspresji
- Rozwijanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:

Podstawową formą zajęć ucznia będzie jego zaangażowanie i celowa działalność plastyczna. Zdobywając coraz szerszy zasób wiedzy i doświadczeń oraz większą swobodę działań plastycznych, uczeń osiągnie pełniejszą swobodę twórczą. Program zachęca uczniów do działalności plastycznej poprzez:
- możliwość wypróbowania swoich sił w różnych technikach ceramicznych
- możliwość wykonywania różnorodnych form dekoracyjnych i użytkowych
- prezentacje wytworów dzieci podczas konkursów, wystaw organizowanych doraźnie na terenie szkoły
Osiąganie wszystkich zamierzonych celów i zadań jest możliwe dzięki realizacji treści programowych, które zakładają:
- rytmiczność zajęć
-odpowiedni dobór tematyki zajęć dostosowany do zainteresowań i umiejętności każdego ucznia
- realizację zadań z zastosowaniem różnorodnych technik ceramicznych
- stworzenie odpowiedniej atmosfery pracy
- umiejętność pracy indywidualnej i grupowej 
- eksponowanie prac w szkole i środowisku lokalnym.

SPOSÓB ORGANIZACJI ZAJĘĆ
FORMY PRACY:
Podczas zajęć przeważać będzie praca indywidualna

METODY:
Preferowane będą metody, które umożliwią samodzielne rozwiązywanie problemów, samodzielne projektowanie działań. Powinny one zapewnić bezpieczeństwo, akceptację siebie, swoich wytworów i pracy kolegów.

TEMATYKA ZAJĘĆ:
I. WIADOMOŚCI OGÓLNE
- Terminy występujące w ceramice (ceramika, glina, szkliwo, zaprawa)
- Krótki rys historyczny powstania ceramiki, najstarsze kultury ceramiczne


II. TECHNOLOGIA MAS CERAMICZNYCH
- Różne rodzaje surowców wykorzystywanych do wyrobu ceramiki (gliny ceglarskie, garncarskie, ogniotrwałe, )
- Przygotowanie mas ceramicznych (rozdrabnianie, wyrabianie, ugniatanie)
- Ustalenie podstawowych cech (suszenie, temperatura spiekania, kurczenie gliny, przechowywanie, regeneracja)


III. MODELOWANIE CERAMIKI

- Narzędzia do modelowania gliny
- Techniki swobodnego modelowania (wałeczki, wygniatanie, wstęgi, plastry, wytłaczanie)
- Użycie form pomocniczych
- Modelowanie na kole garncarskim


IV. TECHNIKI DEKORACYJNE
- Barwienie mas ceramicznych
- Wykorzystanie faktur
- Gładzenie, rytowanie, wycinanie, nakładki


V. WPALANIE CERAMIKI
- Pierwotne sposoby wypalania ceramiki
- Wypalani w piecach elektrycznych
- Przygotowanie wyrobów do wypału
 
EWALUACJA PROGRAMU
 
Analiza wytworów uczniów pozwoli odpowiedzieć na pytania:
- Czy zostały osiągnięte założone cele programu
- W jakim stopniu realizacja programu wspomogła rozwój uczniów.
Wnioski zyskane w trakcie ewaluacji programu pozwolą na określenie jego mocnych i słabych stron, a w konsekwencji na modyfikację programu w kolejnym roku szkolnym.

PROGRAM ZAJĘĆ TANECZNYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ

W PAŁACU MŁODZIEŻY

(środa, godz.10.00 – 12.00)

Przedstawiamy zdjęcia dzieci z klas I-III, które brały udział w programie Żółty Talerz w naszej szkole.

Zdjęcia do zobaczenia w galerii - kliknij

Program "Żółty talerz" w naszej szkole

Podsumowanie programu

Stowarzyszenie "U Baczyńskiego"

Odwiedzili nas

1434568
Dzisiaj486
Wszystkich odwiedzin1434568
Teraz ogląda nas 28

BIP - Szkoła Zgłobice

Copyrigcht © 2013 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach