PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W PAŁACU MŁODZIEŻY – CERAMIKA

                                          (środa godz. 10.00 – 12.00)
 
CEL GŁÓWNY:
Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez działalność plastyczną.
Proponowany program zajęć pozalekcyjnych umożliwi uczniom zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności. Realizacja założeń będzie dokonywać się w oparciu o metody polegające na praktycznych działaniach uczniów. Program ma na celu zapoznanie z technikami charakterystycznymi dla ceramiki oraz kształtowanie podstawowych umiejętności w tej dziedzinie. Zajęcia te mają również na celu kształtowanie potrzeby pożytecznego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Największym sukcesem uczestników zajęć powinna być radość tworzenia, a same zajęcia są zaproszeniem do zabawy, przeżycia przygody z ceramiką.


CELE SZCZEGÓŁOWE:
- Rozwój wyobraźni, kreatywnego i twórczego myślenia
- Doskonalenie sprawności manualnej
- Poznanie technik i technologii ceramicznych
- Kształtowanie umiejętności projektowania i przedstawiania kompozycji na płaszczyźnie 
i w bryle
- Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej
- Doskonalenie koncentracji uwagi
- Rozwijanie wrażliwości i twórczej ekspresji
- Rozwijanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:

Podstawową formą zajęć ucznia będzie jego zaangażowanie i celowa działalność plastyczna. Zdobywając coraz szerszy zasób wiedzy i doświadczeń oraz większą swobodę działań plastycznych, uczeń osiągnie pełniejszą swobodę twórczą. Program zachęca uczniów do działalności plastycznej poprzez:
- możliwość wypróbowania swoich sił w różnych technikach ceramicznych
- możliwość wykonywania różnorodnych form dekoracyjnych i użytkowych
- prezentacje wytworów dzieci podczas konkursów, wystaw organizowanych doraźnie na terenie szkoły
Osiąganie wszystkich zamierzonych celów i zadań jest możliwe dzięki realizacji treści programowych, które zakładają:
- rytmiczność zajęć
-odpowiedni dobór tematyki zajęć dostosowany do zainteresowań i umiejętności każdego ucznia
- realizację zadań z zastosowaniem różnorodnych technik ceramicznych
- stworzenie odpowiedniej atmosfery pracy
- umiejętność pracy indywidualnej i grupowej 
- eksponowanie prac w szkole i środowisku lokalnym.

SPOSÓB ORGANIZACJI ZAJĘĆ
FORMY PRACY:
Podczas zajęć przeważać będzie praca indywidualna

METODY:
Preferowane będą metody, które umożliwią samodzielne rozwiązywanie problemów, samodzielne projektowanie działań. Powinny one zapewnić bezpieczeństwo, akceptację siebie, swoich wytworów i pracy kolegów.

TEMATYKA ZAJĘĆ:
I. WIADOMOŚCI OGÓLNE
- Terminy występujące w ceramice (ceramika, glina, szkliwo, zaprawa)
- Krótki rys historyczny powstania ceramiki, najstarsze kultury ceramiczne


II. TECHNOLOGIA MAS CERAMICZNYCH
- Różne rodzaje surowców wykorzystywanych do wyrobu ceramiki (gliny ceglarskie, garncarskie, ogniotrwałe, )
- Przygotowanie mas ceramicznych (rozdrabnianie, wyrabianie, ugniatanie)
- Ustalenie podstawowych cech (suszenie, temperatura spiekania, kurczenie gliny, przechowywanie, regeneracja)


III. MODELOWANIE CERAMIKI

- Narzędzia do modelowania gliny
- Techniki swobodnego modelowania (wałeczki, wygniatanie, wstęgi, plastry, wytłaczanie)
- Użycie form pomocniczych
- Modelowanie na kole garncarskim


IV. TECHNIKI DEKORACYJNE
- Barwienie mas ceramicznych
- Wykorzystanie faktur
- Gładzenie, rytowanie, wycinanie, nakładki


V. WPALANIE CERAMIKI
- Pierwotne sposoby wypalania ceramiki
- Wypalani w piecach elektrycznych
- Przygotowanie wyrobów do wypału
 
EWALUACJA PROGRAMU
 
Analiza wytworów uczniów pozwoli odpowiedzieć na pytania:
- Czy zostały osiągnięte założone cele programu
- W jakim stopniu realizacja programu wspomogła rozwój uczniów.
Wnioski zyskane w trakcie ewaluacji programu pozwolą na określenie jego mocnych i słabych stron, a w konsekwencji na modyfikację programu w kolejnym roku szkolnym.

PROGRAM ZAJĘĆ TANECZNYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ

W PAŁACU MŁODZIEŻY

(środa, godz.10.00 – 12.00)