^Powrót na górę

logo

 

STATUT 

 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. K. K. BACZYŃSKIEGO

w ZGŁOBICACH

 

 

Tekst ujednolicony 24.11.2017 r.
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1.

 

1. Niniejszy statut został opracowany w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U z 2016r. poz. 1943) z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59 i 949)

 

§ 2.

 

1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o:

1) Szkole – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową im. K. K. Baczyńskiego w Zgłobicach.

2) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Organach Samorządu Uczniowskiego i Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć odpowiednie organy działające w szkole.

3) Uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zgłobicach, oraz ich rodziców (prawnych opiekunów).

4) Wychowawców – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole.

5) Oddziale integracyjnym – należy przez to rozumieć oddział, w którym uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, uczą się i wychowują razem z pozostałymi uczniami.

6) Organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Tarnów.

7) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą – należy przez to rozumieć Kuratora Oświaty w Krakowie.

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu K. P. A. w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego jest Kurator Oświaty w Krakowie chyba, że przepis szczegółowy stanowi inaczej.

 

II. NAZWA SZKOŁY

§ 3.

1. Nazwa szkoły brzmi: Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zgłobicach.

2. Siedzibą szkoły jest budynek położony w Zgłobicach , ulica  Zgłobicka 4.

3. Szkoła posiada filię, której siedzibą jest budynek nr 25 w Białej.

4. Obwód szkoły obejmuje: Zgłobice, Błonie oraz Biała.

5. Szkole podlega Szkoła Filialna w Białej.

6. Szkoła filialna zawiera nazwę szkoły, której jest organizacyjnie podporządkowana, oraz określenie „Szkoła filialna w Białej”, tj. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach Szkoła Filialna w Białej.

§ 4.

1. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu tj.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zgłobicach,

2. Na pieczęciach i podłużnych stemplach używana jest pełna nazwa szkoły wymieniona w   pkt. 1.

III. INNE INFORMACJE O SZKOLE

§ 5.

1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Tarnów.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

3. Cykl kształcenia trwa 8 lat.

4. Szkoła ma w swej strukturze organizacyjnej klasy I – VIII.

5. Szkole podlega Szkoła Filialna w Białej.

 

IV.  CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 6.

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, a w szczególności:

1. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania poprzez:

     1) wybranie i realizację szkolnego zestawu programów nauczania,

2) wprowadzanie skutecznych form nauczania z uwzględnieniem zdobyczy wiedzy z zakresu dydaktyki,

3) zatrudnianie kwalifikowanej kadry nauczycielskiej i dbałość o podnoszenie jej kwalifikacji zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem doskonalenia nauczycieli,

4) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,

5) zapewnienie środków dydaktycznych wspierających nauczanie,

6) zapewnienie bezpiecznych warunków odbywania zajęć i przebywania uczniów na terenie szkoły,

7) zapewnienie uczniom udziału w zajęciach ruchowych.

2. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb. Zajęcia prowadzone są w miarę posiadanych środków finansowych.

3. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności wynikających z planów nauczania, niezbędnych do ukończenia szkoły oraz dalszego kształcenia.

4. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.

5. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej poprzez:

1) zapoznawanie z najważniejszymi wydarzeniami historii dawnej i najnowszej kraju i najbliższej okolicy,        

2) zwiedzanie pamiątek historycznych,

3) opiekę nad Miejscami Pamięci Narodowej,

4) poznawanie osób zasłużonych dla kraju i środowiska,

5) kultywowanie rocznic i świąt narodowych,

6) wychowanie w duchu umiłowania ojczyzny, poznania jej historii, kultury, literatury.

6.Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej poprzez:

1) akcentowanie podstawowych wartości etyki chrześcijańskiej,

2) prowadzenie lekcji religii / etyki dla uczniów, których rodzice tego sobie życzą,

3) umożliwienie uczniom udziału w rekolekcjach poprzez zwalnianie z zajęć dydaktycznych na okres trzech dni,

4) umieszczanie w salach lekcyjnych symboli religijnych,

5) kształtowanie postaw tolerancji wyznaniowej.

7. Pomaga uczniom przygotować się do dojrzałego życia poprzez:

1) kształtowanie postaw akceptujących siebie jako jednostkę biologiczną i duchową,

2) uświadomienie ponoszenia odpowiedzialności za drugiego człowieka i podejmowane decyzje,

3) uszanowanie życia we wszystkich jego przejawach,

4)poszanowanie godności każdego człowieka,

       5) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności,

      które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,

      6) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej  

      edukacji,

     7) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu

      społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,

     8) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

8. Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie  w szkole , w celu wpierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły. Potrzeba objęcia ucznia pomocą wynika w szczególności:

1) z niepełnosprawności,

2) z niedostosowania społecznego,

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

4) ze szczególnych uzdolnień,

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się,

6)  zaburzeń komunikacji językowej,

7) zaburzeń zachowania lub emocji,

8) z choroby przewlekłej,

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

10) z niepowodzeń edukacyjnych,

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi,

12) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

8.1  Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej następuje we współpracy z :

       1) rodzicami uczniów,

       2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

       3) placówkami doskonalenia nauczycieli,

       4) innymi przedszkolami i szkołami,

       5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci 

           i młodzieży.

8.2  W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz formie:

1) klas terapeutycznych,

2) zajęć rozwijających uzdolnienia,

3) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się,

4) zajęć dydaktyczno –wyrównawczych,

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno –kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno –społeczne oraz zajęć o charakterze terapeutycznym,

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia,

7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,

8) porad i konsultacji,

9) warsztatów.

9. Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym uczęszczającymi do szkoły przez:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,,

3) zajęcia specjalistyczne i pomoc psychologiczno-pedagogiczna,

4) opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,

5) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne

10. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie kółek zainteresowań, kół przedmiotowych, zespołów artystycznych, zajęć sportowych oraz innych form organizowanych przez nauczycieli w ramach zajęć nadobowiązkowych.

11. Rodzice uczniów niepełnosprawnych, dla których opracowuje się indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, muszą być informowani o każdym spotkaniu zespołu nauczycieli, specjalistów.

12. Zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

§ 7.

1. Zadania opiekuńcze szkoła realizuje odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny.

2. Uczeń przebywający w szkole w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych znajduje się pod opieką wychowawcy i nauczyciela dyżurnego.

3. Podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, uczeń znajduje się pod opieką nauczyciela – kierownika wycieczki.

4. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub placówki liczbę opiekunów ustala się, uwzględniając wiek, stan zdrowia a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich będą się one odbywać. Przy organizacji wycieczek do 15 km od szkoły 1opiekun na grupę 20 uczniów, przy organizacji wycieczek powyżej 15km od szkoły 1 opiekun na grupę 15 uczniów.

5. Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia „Karty wycieczki”.

6. Skreślono.

7. Nauczyciele sprawują dyżury w szkole przed lekcjami, w czasie przerw i po lekcjach. Zasady organizacyjno – porządkowe pełnienia dyżurów reguluje Regulamin dyżurów.

8. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

1) zorganizowanie zajęć świetlicowych,

2) umożliwienie spożywania posiłków,

3) system zapomóg i pomocy rzeczowej,

4) dożywianie w formie obiadów,

5) dopłaty do wycieczek i imprez kulturalnych

Udzielanie pomocy materialnej prowadzone jest w miarę posiadanych środków finansowych przy pomocy GOPS.

§ 8.

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca opiekuje się tymi samymi uczniami przez jeden cykl (etap edukacyjny).

3. Na umotywowany wniosek rodziców i uczniów danej klasy, Rada Rodziców może wystąpić do dyrektora szkoły z prośba o zmianę wychowawcy:

1) umotywowany wniosek na piśmie powinien być złożony do dyrektora szkoły,

2) dyrektor po rozpatrzeniu wniosku, rozmowy z zainteresowanym nauczycielem i konsultacji z Radą Pedagogiczną może w uzasadnionych wypadkach dokonać zmiany nauczyciela – wychowawcy,

3) decyzję swą komunikuje na ogólnym zebraniu rodziców danej klasy w terminie do 14 dni od wpłynięcia wniosku.

4. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić także z powodu przypadków losowych, bądź na uzasadnioną prośbę nauczyciela, bądź z inicjatywy dyrektora. W tym ostatnim przypadku dyrektor obowiązany jest przed dokonaniem zmiany zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.

5. Decyzje w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły i jest ona ostateczna.

6. Nauczyciel może sprawować wychowawstwo w jednym oddziale.

V.  ORGANY  SZKOŁY

§ 9.

1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców,

4) Samorząd Uczniowski.

2. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski opracowują swe regulaminy zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym oraz Statutem Szkoły       i zgodnie z nimi prowadzą swą działalność.

§ 10.

DYREKTOR SZKOŁY

1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.

2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu szkół,

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji,

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

3. Do kompetencji dyrektora szkoły należy:

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,

9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

10) występowanie do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

11) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,

12) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,

13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie warunków jego spełniania,

14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej,

15) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,

18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania,

19) ustala dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,

21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć,

22) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

23) współpracuje z pielęgniarką lub higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem stomatologiem.

4. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,

3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

4) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status pracowników samorządowych,

5) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole,

6) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły,

7) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

8) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,

9) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

10) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

11) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,

12) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka,

14) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych,

15) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument,

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim, rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami.

6. Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego, odroczenia wypełniania obowiązku szkolnego, wcześniejszego przyjęcia do szkoły, indywidualnego trybu lub programu nauki, zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki i drugiego języka.

7. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zawieszaniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.

8. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.

WICEDYREKTOR

W szkole dopuszcza się możliwość utworzenia stanowisk wicedyrektorów.

1. Stanowisko wicedyrektora tworzy się jeśli liczba oddziałów wynosi co najmniej 12.

2. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

3. Zakres kompetencji dla wicedyrektora określa dyrektor szkoły. W szczególności wicedyrektor:

1) zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad wyznaczonymi nauczycielami,

3) przygotowuje projekty ocen pracy nadzorowanych nauczycieli,

4) wnioskuje do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla tych nauczycieli,

5) wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez dyrektora szkoły.

Dyrektor sporządza zakres czynności, którego przyjęcie potwierdza zainteresowany.

 

RADA PEDAGOGICZNA

§ 11.

1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest organem kolegialnym szkoły w zakresie jej statutowych działań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3. Dyrektor szkoły przewodniczy i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady.

4. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są z inicjatywy Przewodniczącego, Rady Rodziców, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

6. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1) opracowanie i zatwierdzanie planów pracy szkoły, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,

      2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,

4) skreślono,

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego, opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia nauczycieli,

6) uchwalenie statutu i zmian wprowadzonych do statutu szkoły,

7) podejmowanie uchwał w sprawie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,

8) postanowienie o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego,

9) promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

10) możliwość postanowienia o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III, na wniosek wychowawcy po zasięgnięciu opinii rodziców/ prawnych opiekunów/,

11) postanowienie o ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym na zakończenie klasy programowo najwyższej,

12) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy szkoły.

7. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego,

3) wnioski  o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5) powierzenie stanowiska wicedyrektora szkoły,

      6) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole,

      zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

7) propozycję realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI,

8) wnioski kierowane do poradni psychologiczno-pedagogiczne w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się,

9) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

     10) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, Załącznik nr 1

     11) zezwolenie na indywidualny program nauki,

     12) zezwolenie na indywidualny tok nauki.

8. Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora.

9. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

10.Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce.

11. W przypadku określonym w ust. 10 organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

12. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

13. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.

14. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikacją i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego szkołę, z inicjatywy dyrektora szkoły lub placówki, rady szkoły albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

      15. Rada Pedagogiczna wyraża zgodę lub wnioskuje o udział w zebraniu rady

      przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest

      działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności

      dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 

RADA RODZICÓW

§ 12.

1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem

    i ustala między innymi:

   1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców,

   2) tryb podejmowania uchwał,

   3) zasady wydatkowania funduszy.

   4) tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych oraz przedstawicieli Rad Oddziałowych do Rady Rodziców szkoły

3. Regulamin opracowuje Rada Rodziców. Nie może on być sprzeczny ze statutem. Jest zatwierdzany przez zebranie ogólne rodziców szkoły.

4. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programuwychowawczo-profilaktycznego, Załącznik nr 1

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole,

5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,

6) opiniowanie ustalonych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych,

7) opiniowanie wprowadzania dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

     8) opiniowanie wniosku o wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole.

     9) opiniowanie propozycji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez ucznia,

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł wspomagających budżet szkoły. Zasady wydatkowania funduszy Rady  Rodziców  określa Regulamin.

6. Rada Rodziców:

a)     działa na rzecz stałej poprawy bazy szkolnej,

b)     udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,

c)     współdecyduje o formach pomocy materialnej i o formach wypoczynku dla uczniów organizowanych przez szkołę.

7. skreślono,

8. skreślono,

9. skreślono,

10. skreślono,

11. skreślono,

12. skreślono,

13. skreślono,

14. skreślono,

15. skreślono,

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 13.

1. Samorząd Uczniowski jest reprezentacją wszystkich uczniów szkoły.

2. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a  w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:

1) prawa do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawa do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającej właściwe proporcje między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawa redagowania i wydawania gazetki szkolnej i radia szkolnego,

5) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi (w porozumieniu z dyrektorem),

6) prawa wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu oraz opiekuna Szkolnej Rady Wolontariatu.

3. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu

4. Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów w zakresie:

1) oceniania, klasyfikowania i promowania,

2) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu zasad wynikających z wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

3) przedstawiciel bierze udział w Komisji ustalającej ocenę z zachowania po odwołaniu przez ucznia lub rodziców.

5. Organami Samorządu są samorządy klasowe, wybierane w wyborach równych, tajnych i powszechnych spośród wszystkich uczniów klasy. Prezydium Samorządu Uczniowskiego wybierane jest spośród członków samorządów klasowych.

6. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania wolontariatu w szkole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem. (Załącznik nr 2)

7. Samorząd Uczniowski może występować do dyrektora szkoły z wnioskiem o zawieszenie kar porządkowych wobec uczniów.

8. skreślono.

 

 

 

VI. WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW SZKOŁY

§ 14.

1. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły

2. Działające w szkole organy współpracują ze sobą w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

3. Rodzice współdziałają z nauczycielami poprzez:

1) pracę w Radzie Rodziców oraz radach klasowych rodziców,

2) współuczestniczenie i współorganizację zajęć takich jak: wycieczki

   turystyczno – krajoznawcze, wyjścia na imprezy kulturalne,

3) wspomaganie działalności finansowej szkoły,

      4)uczestnictwo w zebraniach rodzicielskich

      5) rodzice mają obowiązek usprawiedliwiać każdą nieobecność ucznia na zajęciach

      lekcyjnych u wychowawcy, nie później niż w ciągu 7 dni,

      6) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia

      czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły oraz o informowaniu dyrektora

      szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka , o realizacji tego obowiązku.

7) przez niespełnianie obowiązku szkolnego, należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% w tym także zajęć w oddziale przedszkolnym. Decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności na zajęciach podejmuje wychowawca. Brak usprawiedliwienia przez rodziców wychowawca zgłasza dyrektorowi szkoły. Dyrektor informuje rodziców, jeśli nie ma zmiany w uczęszczaniu ucznia do szkoły po 30 dniach od zgłoszenia problemu dyrektor może zwrócić się o pomoc do policji.

4. Wychowawcy organizują spotkania z rodzicami, w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze w/g bieżących potrzeb i życzeń, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 15.

1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej winni w swej pracy wystrzegać się powstawania sytuacji konfliktowych, gdyż przeszkadzają one w tworzeniu właściwej atmosfery wychowawczej.

2. Wszystkie sprawy sporne należy rozstrzygać na drodze porozumienia i negocjacji między stronami.

3. W sprawach spornych dyrektor:

1) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczących nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych występujących na terenie szkoły,

2) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego,

3) wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeśli działalność tych organów narusza interesy szkoły.

4. W sprawach spornych dotyczących ucznia ustala się, co następuje:

1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasy,

2) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem – opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem Samorządu rozstrzyga sporne kwestie,

3) sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

5. W czasie rozsądzania sporów dyrektor szkoły winien stosować się do zasady równego traktowania wszystkich stron konfliktu.

6. Rozstrzygnięcia muszą być zgodne z przepisami niniejszego statutu i innymi przepisami prawnymi, na podstawie których statut został opracowany.

 

VII. ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 16.

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy powszechnie obowiązujące na terenie województwa.

§ 17.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych oraz liczę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 

§ 18.

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów,  którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania, zgodnym z ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie nie powinna być większa niż 26. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 15.

3. W wyjątkowych przypadkach organ prowadzący może wyrazić zgodę na utworzenie kolejnego oddziału z mniejszą lub większą liczbą uczniów.

4. W szkole można organizować oddziały integracyjne.

5. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym w szkole powinna wynosić od 15 do 20 w tym od 1 do 5 uczniów niepełnosprawnych.za zgodą organu prowadzącego.

6. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w punkcie 5.

7. W oddziałach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne, oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne. W uzasadnionych przypadkach można zatrudnić pomoc nauczyciela.

8. Liczba uczniów w oddziale klas I-III wynosi 25. Jeżeli w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I liczącej 25 uczniów zostanie przyjęty z urzędu nowy uczeń, dyrektor powinien podzielić oddział. Jednak na wniosek rady oddziałowej rodziców oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego może odstąpić od podziału. Dyrektor ma wtedy obowiązek zatrudnienia asystenta nauczyciela.

 1. Liczba uczniów w takim oddziale nie może przekraczać 27.

§ 19.

1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

2. W szkole można tworzyć oddziały dwujęzyczne, oddziały w/w wymienione tworzy się począwszy od klasy VII.

3.   Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny.

4. skreślono.

 

§ 20.

     1. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad bhp.

2. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki, w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

4. W przypadku oddziałów liczących 24 i mniej oraz 30 i mniej uczniów, o których mowa w ust. 3, można podziału na grupy na zajęciach dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

5. Zajęcia wychowania fizycznego w kl. IV – VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. W przypadku małej liczby uczniów w oddziale tworzy się grupy międzyklasowe lub międzyoddziałowe.

6. Dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym może dokonać podziału na grupy, oddziałów na inne niż wymienione w pkt. 3 i 4.

§ 21.

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 22.

1.Podstawowymi formami działalności dydaktyczno- wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia,

3) zajęcia prowadzone w ramach  pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,

5) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

   a) zajęcia z języka obcego nowożytnego, innego niż język obcy nowożytny nauczany

   w   ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

   b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program tych  

   zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,

6)  zajęcia wymienione w pkt. b),c),d)  mogą być prowadzone z udziałem wolontariuszy,

7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

2. skreślono.

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż jedna godzina zegarowa), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

5. Czas trwania poszczególnych zajęć w kl. I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, o którym mowa w ust. 3 i 4.

§ 22a

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.

2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnegooświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

3.Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.

5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania.

6. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.

7.Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia
z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele.

§ 22b

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

 

§ 23.

1. Wewnątrzszkolne ocenianie opiera się na aktualnie obowiązujących przepisach w tym zakresie i obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców w terminach i formach określonych przez szkołę,

2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie wg skali i w formach przyjętych w danej szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych i warunki ich poprawiania,

5) określanie zasad promocji, powtarzania klasy i egzaminu kończącego szkołę podstawową.

Rada Pedagogiczna opracowuje Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego.

§ 24.

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych, kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne / nauczycielskie na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2. Zasady organizowania, przeprowadzania praktyk słuchaczy (studentów) oraz obowiązki nauczyciela – opiekuna odbywającego praktykę normują odrębne przepisy.

§ 25.

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę szkolną.

    1)  Do świetlicy:

a) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci osób samotnie wychowujących,

b) w drugiej kolejności obydwojga pracujących rodziców,

c) pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

3. Wychowawcy świetlicy są  odpowiedzialni za:

1) opracowanie rocznego i tygodniowego planu pracy świetlicy,

2) prowadzenie zajęć z grupą,

3) dogodne warunki odrabiania lekcji,

4) urządzanie wycieczek, pokazów filmowych, czytanie książek, gry i zabawy,

5) współpracę z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim

    w zakresie podnoszenia jakości pracy szkoły,

6)  estetykę i higienę podczas wydawania i spożywania posiłków,

7)  pełni doraźne zastępstwa za nieobecnych nauczycieli.

4. Szkoła umożliwia korzystanie ze stołówki szkolnej w formie obiadów dwudaniowych.

      1) Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala dyrektor szkoły

      w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

      2) Szkoła występuje do rady rodziców i innych instytucji i organizacji z prośbą o pokrycie 

      w całości lub częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej

      sytuacji finansowej.

§ 26.

1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.

2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

5) udzielanie informacji bibliotecznych,

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych,

7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,

8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego,

9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,

   10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów.

3. Bibliotekarz ma obowiązek uzgadniać majątek szkolny pod koniec roku budżetowego z księgowością.

4. Do zadań biblioteki należy:

1) gromadzenie i opracowywanie zbirów,

2) prowadzeniem dokładnej ewidencji zbiorów,

3) doskonalenie warsztatu służby informacyjnej,

4) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości naprawdę i piękno zawarte w treści książek,

5) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych,

6) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

Statystyka biblioteczna udostępniana jest uczniom i nauczycielom w formie ogłoszeń na gazetce bibliotecznej.

§ 27.

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada bazę szkolną, obejmującą:

1)sale dydaktyczne,

2) salę gimnastyczną z zapleczem,

3) boiska sportowe,

4) pomieszczenia biblioteczne i świetlicowe,

5) sekretariat,

6) gabinety dla dyrektora i wicedyrektora,

7) pokój nauczycielski,

8) pomieszczenie dla pedagoga,

9) archiwum,

10) szatnie,

11) pracownia polisensoryczna,

12) gabinet profilaktyki zdrowotnej.

Szkoła może korzystać również z udostępnionej jej bazy innych podmiotów.

VIII. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 28.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

3. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

4. Pracownicy szkoły mają obowiązek:

1) informowania o zauważonych niebezpiecznych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów,

2) udzielania pomocy na prośbę nauczyciela w sytuacjach szczególnie uzasadnionych.

§ 29.

1.Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną                  i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

2. Do zadań nauczyciela należy:

1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania,

3) właściwie organizować proces nauczania,

4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem oceniania,

5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy,

6) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie,

7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności,

8) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów,

9) indywidualizować proces nauczania,

    10) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,

    11) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły,

    12) wspierać rozwój psychiczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,

    13) opracować dla uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną indywidualne  

    programy edukacyjno -terapeutyczne,

   14) dostosować wymagania  edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

   śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć

   edukacyjnych,

   15) udział w ewaluacji wewnętrznej.

   16) realizować w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy innych zajęć i czynności

    wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych

    uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.

3. Nauczyciel zobowiązany jest:

   1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz  

   podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawcza i opiekuńczą, w tym zadania

   związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez

   szkołę,

  2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,

  3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,

  4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny , w poszanowaniu Konstytucji

  Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego

  człowieka,

 5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą  

 demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,

 6) stosować nowoczesne i efektywnych metody nauczania wspierające kształtowanie

 poczucia własnej wartości ucznia oraz budowanie otwartej komunikacji interpersonalnej.

7) stosowanie nowoczesnych i efektywnych metod nauczania wspierających kształtowanie poczucia własnej wartości ucznia oraz budowanie otwartej komunikacji interpersonalnej,

8) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,

9)  kontrolowanie na każdej lekcji obecności uczniów i potwierdzenie tego w dziennikach zajęć,

10) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem i obowiązującymi zadaniami,

11) sprowadzanie uczniów do szatni po ostatniej godzinie lekcyjnej przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia (przekazanie uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej),

§ 30.

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalanie zestawów programów nauczania dla danego oddziału, oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2. Dyrektor szkoły powołuje  zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.

3. Do zadań zespołu między innymi należy:

1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników oraz jego modyfikowanie,

2) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania, stymulowanie rozwoju uczniów,

3) organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także             w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych                   i eksperymentalnych programów nauczania,

a)     skreślono,

§ 31.

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się i przygotowywania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

          2)  inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

          3)  podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole     

          uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej,

4) rozpoznawanie odpowiednio indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

  oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów, w tym ich zainteresowań i   

  uzdolnień ,

5) informowanie innych nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-

    pedagogiczną,

6)  planowanie i koordynowanie udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-

    pedagogicznej.

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a) różne formy życia zespołowego, rozwijającego jednostki i interesujące zespół uczniowski,

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując  ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (uczniowie zdolni i  z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych dzieci,

b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,

5) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów tj. poradnią psychologiczno – pedagogiczną, przychodnią pedyczną i pedagogiem szkolnym.

Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania,

3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,

4) kształtowanie osobowości ucznia,

5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,

6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej,

7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo,

8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego możliwościami i zainteresowaniami,

9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,

10) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia,

11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,

12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,

13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły, osiedla,

14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia,

15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,

16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,

17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych,

18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej Zarządzeniami dyrektora szkoły,

19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych i szkolnych,

20) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów,

4. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami w czasie zebrań ogólnych, nie rzadziej niż raz na kwartał, w czasie zebrania kończącego okres oraz indywidualnie z rodzicami według potrzeb.

5. Każdy z wychowawców może ustalić z rodzicami inne formy kontaktu uwzględniając potrzeby uczniów i rodziców np. dyżury comiesięczne, pisemna informacja o ocenach przesyłana rodzicom raz w miesiącu.

6. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek, instytucji oświatowych i naukowych:

1) nauczyciele kontaktują się z nauczycielami doradcami w Ośrodku Metodycznym w Tarnowie, w czasie ogólnych konferencji metodyczno – przedmiotowych i indywidualnych konsultacji,

2) nauczyciel stażysta lub kontraktowy otoczony jest opieką nauczyciela opiekuna stażu wskazanego przez dyrektora szkoły. Zadaniem opiekuna stażu jest udzielenie pomocy w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego.

7. Wychowawca prowadzi dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej klasy.

 

§ 32.

1. W szkole tworzy się stanowisko pedagoga szkolnego.

2. Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom klas, w szczególności w zakresie:

1) rozpoznawania i zaspakajania  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz rozpoznanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,

2) określania form i sposobów  udzielania  pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli nauczania specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych,

4) udzielania różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,

5) koordynacji prac z zakresu orientacji zawodowej,

6) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom          znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

7) informowanie dyrektora w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

8) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowania  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka;

9) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

10) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;

11) prowadzenie porad i konsultacji dla uczniów , rodziców uczniów i nauczycieli;

12) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

13) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów  

       wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

14) pomoc rodzinom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

15) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli i wychowawców wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego,

16) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie                  i zagrożonym niedostosowaniem społecznym,

17) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunków kształcenia,

18) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci      i młodzieży.

3. Pedagog szkolny współpracuje z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

Organizacja i formy współpracy szkoły z rodzicami

§ 33.

1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.

2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego               i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.

3.Rodzice są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

4) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego czasowo za granicą),

5) zapewnienia dziecku klas 1-3  opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu,

6) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły,

§ 33a

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców,

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców       i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.

2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor.

 

§ 33b

1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,

2) porad pedagoga szkolnego,

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,

5)zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami (dyżury pedagogiczne, zebrania).

2. Do obowiązków rodziców należy:

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,

3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.

4)usprawiedliwianie każdej nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych u wychowawcy, nie później niż w ciągu 7 dni

3. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez regulamin Rady Rodziców.

4. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniami, z wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy.

IX . UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 34

1. Do ośmioletnie  szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie od 6 do 15 roku życia.

2. Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa.

3. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

4. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

5. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 4, jeżeli dziecko:

      1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok

      szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

      2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez

      publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię

      psychologiczno-pedagogiczną .

6. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej jednak niż o jeden rok.

7. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

8. Wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, w przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy dziesięć lat. Decyzję w w/w sprawie wydaje dyrektor szkoły. Obowiązek tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

9. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również uczęszczanie do szkół specjalnych i objętych zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi.

1) Obowiązek szkolny i obowiązek nauki może być spełniany również poprzez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły:

a) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jst i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej,

b) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

10) Na wniosek rodziców dziecka dyrektor szkoły, w obwodzie w której dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określić warunki jego spełnienia. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny lub nauki w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas tej szkoły lub ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.

11) Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

1) o przyjęciu uczniów do wszystkich klas decyduje dyrektor.

2) decyzję o przyjęciu ucznia zamieszkałego poza obwodem podejmuje Dyrektor Szkoły

12. Do szkoły przyjmuje się:

1) z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

2) na prośbę rodziców  wyrażona w podaniu – dzieci zamieszkałe poza obwodem, za zgodą Dyrektora Szkoły,

3) kryteria, wymagane dokumenty i terminy postępowania rekrutacyjnego określa szczegółowo regulamin rekrutacji uczniów do Publicznej szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zgłobicach,

            4) do  klas II-VIII prowadzone są przyjęcia uzupełniające za zgodą Dyrektora Szkoły.

   13. Do klasy programowo wyższej w sześcioletniej szkole podstawowej, przyjmuje się  ucznia na podstawie:

1) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł:

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w przypadku:

3) przyjmowania do ośmioletniej  szkoły podstawowej ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą,

4) ubiegania się o przyjęcie do klasy bezpośrednio wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego.

5) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

14. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi naucza się innego języka (języków) obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału (grupy) w tej samej szkole, uczeń może:

     1) uczyć się języka (języków) obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we

     własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, albo

      2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka (języków) obcego, którego uczył się

      w poprzedniej szkole, albo

      3) uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole.

15. Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka (języków) obcego jako przedmiotu obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego z tej samej lub innej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku gdy dyrektor nie może zapewnić nauczyciela danego języka – przez dyrektora innej szkoły.

16. Szkołę podstawową kończy egzamin ósmoklasisty przeprowadzony na zasadach określających standardy wymagań, zawartych w rozporządzeniu MEN.

17. W stosunku do ucznia, który dopuścił się następujących wykroczeń: 

1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,

2) dopuszcza się kradzieży,

3) wchodzi w kolizję z prawem,

4) demoralizuje innych uczniów,

5) permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły.

Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, może podjąć uchwałę zobowiązującą Dyrektora Szkoły do wystąpienia do Kuratorium Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

§ 35.

1. Uczeń szkoły w szczególności ma prawo do:

    1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

    2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,

    3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

   4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,

   5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

   6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

   7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,

   8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

   9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,

  10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

  11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,

  12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,

  13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w czasie przewozu do szkoły,

  14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy i szkoły,

   15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego oraz rady wolontariatu,

   16) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze),

  17) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów,

  18) pomocy materialnej,

  19) wysokiej jakości edukacji opartej na nowoczesnych metodach nauczania i wysoko kwalifikowanej kadrze nauczycielskiej,

        20)poszanowania swej godności i nietykalności osobistej,

        21) swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,

        22) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.

1a.   skreślono

1b.  skreślono

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie

         i stosownych regulaminach, a w szczególności:

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:

a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,

4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,

6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego lub złożonego ustnie wychowawcy klasy oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka – ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy,

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,

8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,

9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

10) dbania o piękno mowy ojczystej,

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego:

a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,

b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,

c) szanować poglądy i przekonania innych,

d) szanować godność i wolność drugiego człowieka,

e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu,

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp.,

14) nie używania narkotyków ani innych środków odurzających,

15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu,

16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,

     17) dbanie o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju:

          a) obowiązuje galowy strój uczniowski podczas uroczystości szkolnych,

          b) obowiązuje zakaz noszenia biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu ucznia i innych osób,

         c) obowiązuje odpowiedni strój na zajęcia wychowania fizycznego / biała koszulka, czarne lub granatowe spodenki, białe skarpety, obuwie miękkie na jasnej podeszwie ,

        d) codzienny strój szkolny powinien być: stosowny (nie moze odsłaniać brzucha, pleców, dekoltu, ramion , górnej części ud), czysty, estetyczny. Kolorystyka dowolna z wyjątkiem jaskrawych i odblaskowych. Bluzy i t-shirty ni mogą zawierać niestosownych nadruków, wulgaryzmów. Nie dopuszcza się ekstrawaganckich fryzur, farbowania włosów i malowania paznokci.

18) korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły wyłącznie za zgodą nauczyciela, w wyznaczonym przz niego miejscu.

        a) urządzenia w czasie zajęć muszą być wyłączone lub wyciszone.

        b) nauczyciele i pracownicy szkoły nie odpowiadają za zniszczony lub skradziony sprzęt.

X. NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, KARY

§ 36.

1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1) wybitne osiągnięcia w nauce lub w sporcie,

2) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

3) wzorową postawę społeczną i zaangażowanie na rzecz innych,

4) dzielność i odwagę.

2. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

3.  Szkoła może nagradzać uczniów poprzez:

1) pochwałę wychowawcy lub opiekuna organizacji uczniowskiej,

2) pochwałę dyrektora wobec całej społeczności szkoły,

3) dyplom uznania,

3) nagrody rzeczowe,

      4) skreślono,,

5) inne nagrody: tytuł – Wzorowy uczeń.

4. Nagrody są finansowane z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców szkoły.

5. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Za nieprzestrzeganie statutu i regulaminu szkoły uczeń może być ukarany:

    1) upomnieniem wychowawcy,

    2)skreślono,

    3)uwagą wpisaną do zeszytu,

    4) upomnieniem dyrektora,

    5) skreślono,

    6) pisemnym powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów) o nagannym zachowaniu ucznia,

    7) przeniesieniem ucznia do równoległego oddziału szkoły,

    8) czasowym zakazem udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, które nie są obowiązkowymi dla ucznia.

7. Od wyżej wymienionych kar przysługuje uczniowi odwołanie, w terminie trzech dni, którego może dokonać osobiście lub za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego i rodziców:

1) do wychowawcy, jeżeli kara jest udzielona przez innego nauczyciela,

2) do dyrektora, jeżeli kara została udzielona przez wychowawcę,

3) do Rady Rodziców, jeżeli karę udzielił dyrektor szkoły.

8. Odwołanie powinno być rozpatrywane w ciągu 14 dni.

9. Rozpatrywanie odwołania, jeżeli sytuacja będzie tego wymagać może odbywać się w obecności ucznia i jego rodziców.

10. Sprawy konfliktowe, w tym również odwołania od kar powinny być rozwiązywane na terenie szkoły.

11. Kara może być wstrzymana w przypadku:

1) poręczenia nauczycieli,

       2) poręczenia rodziców,

3) poręczenia Samorządu Uczniowskiego,

4) poręczenia Rady Rodziców,

5) obietnicy poprawy ze strony ucznia.

12. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec ucznia kary .

 

X a.   SZCZEGÓLOWE WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

§ 1.

1. Ocenianiu podlegają:

   1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

   2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do :

  1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

  2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego , norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

§ 2.

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

   1)formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania      poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

   2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

   3) ustalenie ocen bieżących i  śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

   4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

   5) ustalanie rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

  6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

  7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach ocenianie wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1) informowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz             postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji zwrotnej o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;

    3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

    4) motywowanie ucznia do dalszych postępów  w nauce i zachowaniu;

    5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce

     i   zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnienia ucznia;

    6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

    wychowawczej.

§ 3.

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

 1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego przez siebie programu nauczania,

 2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z  zajęć edukacyjnych i zachowania, (Załącznik nr 4)

 3) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów/ o

       1)  warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

       2) warunkach i trybie uzyskania wyżej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. O pisemnej pracy kontrolnej (sprawdzianie) należy poinformować uczniów co najmniej na tydzień przed planowanym przez nauczyciela terminem, który powinien zostać wpisany do dziennika lekcyjnego.

  1) Dziennie może się odbyć tylko jeden sprawdzian, a tygodniowo nie więcej niż trzy. Terminy sprawdzianów nie powinny być ustalane dzień po dniu.

  2) Omówienie wyników sprawdzianów należy przeprowadzić nie później niż dwa tygodnie po terminie sprawdzianu.

 3) Uczeń, ma możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu. Termin ustala z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

  4) Sprawdzian można poprawiać .

  5) Szczegółowe zasady poprawiania ocen ze sprawdzianów ustala nauczyciel danego przedmiotu.

4. W każdym okresie ocenianie ucznia powinno być prowadzone systematycznie i obejmować różnorodne formy jego pracy ustalone przez nauczyciela dostosowane do specyfiki przedmiotu i możliwości szkoły ustalone w szczegółowych warunkach i sposobach oceniania, takie jak:

prace pisemne (sprawdziany, wypracowania, testy),

odpowiedzi ustne,

praca domowa,

praca w grupach (umiejętność pracy w zespole, wkład pracy w rozwiązanie problemu przedstawionego grupie),

zadania on-line.

5. Rodzice są informowani o postępach i trudnościach ucznia podczas:

  1) zebrań i konsultacji indywidualnych,

  2) poprzez wpisy w e- dzienniku,

  3) wpisy do zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń,

  4) dodatkowych spotkań ustalonych z wychowawcami lub nauczycielami.

6. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego, z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się w/w dokumentami.

§ 4.

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców .

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie, dostarczając dokładnych informacji o postępach i trudnościach, wynikających np. ze sprawdzonej ocenionej pracy ucznia.

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców , sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom.

4. Prace udostępnia się w klasie w obecności nauczyciela, po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu dla obu stron , w czasie konsultacji czy zebrań. Nie można prowadzić tego typy rozmów w czasie trwania zajęć lekcyjnych.

5.  Szkoła prowadzi dziennik w formie elektronicznej zwany dziennikiem elektronicznym do zajęć obowiązkowych i zajęć dodatkowych w szczególności do zajęć z zakresu pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.

 

 

§ 5.

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

1a. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

  1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla ucznia;

  2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

  3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznych, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii;

 4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii , który został objęty pomocą psychologiczni-pedagogiczna w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb  rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,o których mowa w przepisach w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

2. Opinia Poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

§ 6.

1.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki ,muzyki i zajęć artystycznych  należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

§ 7.

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego i zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku  możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

1) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza , na czas określony w tej opinii.

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego i zajęć komputerowych  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

§ 8.

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu , z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka nowożytnego,

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

Klasyfikacja okresowa

§ 9.

Powiadamianie rodziców/prawnych opiekunów

1. O przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej należy pisemnie poinformować ucznia i jego rodziców 4 tygodnie przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym okresie roku szkolnego.

1) Tryb informowania rodziców o przewidywanych  rocznych ocenach niedostatecznych wraz ze wzorem pisma stanowi (Załącznik Nr 3). Jeżeli rodzice nie zostaną poinformowani w przewidywanym terminie o przewidywanej ocenie niedostatecznej takiej oceny na koniec roku wystawić nie można.

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Klasyfikacja śródroczna/roczna

1. Klasyfikacja śródroczna/roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali – śródrocznych/rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Klasyfikacja śródroczna/roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym  programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i  zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, przed feriami zimowymi.

4. Klasyfikację roczną przeprowadza się przed feriami letnimi.

Klasyfikacja w klasach I – III

 1. Śródroczna klasyfikacja w klasach I-III polega na opisie osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania.
 2. Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych  i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Klasyfikacja ucznia z  niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla ucznia,  i jego zachowania oraz ustaleniu jednej rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i oceny opisowej klasyfikacyjnej zachowania.
 4. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom opanowania przez  ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 1. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna z zajęć edukacyjnych i zachowania jest oceną opisową.
 2. Ocena klasyfikacyjna z religii/etyki wyrażona jest w stopniach, zgodnie z § 11, ust. 1.  

Klasyfikacja w klasach IV-VI

1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w § 11 ust.1 oraz § 12. ust.1.

2. Klasyfikacja roczna ucznia z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi.

3. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

4.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen wlicza się także oceny roczne uzyskane z tych zajęć.

§ 10.

Ustalanie ocen

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 3, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

1a. Wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy może podwyższyć uczniowi roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania jeżeli uczeń;

  1) systematycznie i aktywnie brał udział w zajęciach obowiązkowych,

  2) sumiennie, systematycznie i wytrwale wykonywał wszystkie obowiązki ucznia, dąży do jak najlepszych wyników w nauce na miarę swoich możliwości.

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę wlicza się do średniej ocen także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

3. W szkołach (oddziałach) integracyjnych okresową  i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa w odrębnych przepisach.

§ 11.

Skala ocen  z zajęć edukacyjnych

1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

1)     stopień celujący - 6;

2)     stopień bardzo dobry - 5;

3)     stopień dobry - 4;

4)     stopień dostateczny - 3;

5)     stopień dopuszczający - 2;

6)     stopień niedostateczny - 1,

Pozytywnymi ocenami są oceny ustalone w stopniach , o których mowa w ust.1 pkt. 1-5

1) Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się ,poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze , co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć.

2) Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia: + (plus), poza stopniem celującym, lub – (minus), poza stopniem niedostatecznym.

2. W klasach 1-3 ocena klasyfikacyjna śródroczna jest oceną opisową.

W klasach 1-3, w dzienniku lekcyjnym dokonuje się bieżącej obserwacji postępów ucznia w nauce w następujących dziedzinach aktywności:

1) religia

2) edukacja polonistyczna,

3) język angielski

4) edukacja muzyczna,

5) edukacja plastyczna

6) edukacja przyrodnicza,

7) edukacja społeczna,

8) edukacja matematyczna

9) edukacja informatyczna,

10) edukacja techniczna,

11) wychowanie fizyczne,

Wyniki obserwacji odnotowuje się za pomocą następującej skali punktowej:

6 pkt – wspaniale

5 pkt – bardzo dobrze

4 pkt- zadawalająco

3 pkt- wystarczająco

2 pkt- niewystarczająco

3. W klasach 1-3 ocena klasyfikacyjna śródroczna jest oceną opisową opracowaną zgodnie z poziomem edukacyjnym danej klasy, którą otrzymują rodzice.     

4. W klasach 1-3 na 14 dni przed radą klasyfikacyjną roczną wychowawca przekazuje ustnie rodzicom informacje o postępach, trudnościach w nauce oraz ustala dalsze zasady pracy z dzieckiem. Fakt ten jest odnotowany w dziennikach lekcyjnych.

5. Na 17 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele zobowiązani są wpisać w odpowiednim miejscu w e-dzienniku przewidywane oceny klasyfikacyjne. Na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy klas zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców         o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. Oceny te powinny być wpisane do e- dziennika oraz na karcie i podpisane przez rodziców.

6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

7. Informacje o zebraniach z rodzicami podaje się poprzez wpisanie do zeszytów ucznia, wywieszeniu informacji na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz w e- dzienniku.

8. Nieobecność rodziców na zebraniu lub brak potwierdzenia o zapoznaniu się z informacją, zwalnia szkołę z obowiązku poinformowania o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

Ocena z zachowania

§ 12.

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania dla klas 4-6 i bieżących w klasach I-III, jest ustalana według skali:

    1)wzorowe;

    2) bardzo dobre;

    3) dobre;

    4) poprawne;

    5) nieodpowiednie;

    6) naganne,

w oparciu o następujące kryteria:

WZOROWE – ten stopień otrzymuje uczeń, który:

a) wzorowo uczęszcza na zajęcia szkolne oraz czynnie w nich uczestniczy,

b) bezwzględnie przestrzega postanowień zawartych w statucie,

c) odznacza się dużym zaangażowaniem społecznym,

d) wykazuje wzorową postawę wobec kolegów, nauczycieli i pracowników na terenie szkoły i poza nią,

e) wzorowo reprezentuje szkołę na jej terenie i poza nią poprzez uczestnictwo w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych itp.,

f) odznaczający się wzorową kulturą osobistą, higieną, strojem, oraz dbałością o ład i estetykę otoczenia,

g) pomaga młodszym kolegom, osobom niepełnosprawnym, ludziom w podeszłym wieku,

h)w wielu sytuacjach może być wzorem dla innych.

BARDZO DOBRE – ten stopień otrzymuje uczeń który:

a) punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne,

b) ma wszystkie godziny nieobecne usprawiedliwione,

c) dba o mienie społeczne,

d) zachowuje się, bez zarzutu w szkole i poza nią,

e) jest prawdomówny i odpowiedzialny za swoje czyny,

f) troszczy się o estetyczny wygląd klasy i szkoły,

g)uczestniczy w pracach kół przedmiotowych, zainteresowań i organizacji szkolnych, bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań.

DOBRE – ten stopień otrzymuje uczeń, który:

      a) przychodzi punktualnie na zajęcia szkolne,

b) nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia,

c) niekiedy lekceważy zagrożenia i nie przestrzega regulaminów ale reaguje na zwracane mu uwagi,

d) rzadko podejmuje samodzielnie zobowiązania ale dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań i prac,

e) potrafi działać zgodnie w grupie, uczestniczy w życiu klasy,

f) dba o wygląd zewnętrzny,

g) czasami zdarza mu się zachowywać niekulturalnie poza szkołą,

h) przestrzega zasad zachowania w sieci.

POPRAWNE – ten stopień otrzymuje uczeń który:

a) sporadycznie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia,

b) przeszkadza na zajęciach,

c) czasami swoim zachowaniem stwarza zagrożenie,

d) bywa nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów w rozmowach, czy dyskusjach,

e)  często łamie zasady zachowania zachowania się wobec innych,

f) przejawia zachowania niezgodne z zasadami współżycia w grupie,

g) czasami wykazuje brak dbałości o swój wygląd zewnętrzny,

i)  nie dotrzymuje ustalonych terminów nie wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań,

j) rzadko  angażuje się w życie klasy i szkoły ,

k) zdarza mu się łamać zasady zachowania w sieci,

l) często zdarza mu się zachowywać niekulturalnie poza szkołą

NIEODPOWIEDNIE – ten stopień otrzymuje uczeń który:

a) opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia,

b) często swym zachowanie stwarza zagrożenie dla siebie i innych,

c) jest nietaktowny, używa wulgaryzmów w rozmowach,

d) nie reaguje na upomnienia,

e) wykazuje brak dbałości o wygląd zewnętrzny,

f) nie angażuje się w życie klasy i szkoły,

g) łamie zasady dobrego zachowania w sieci,

i) notorycznie zachowuje się niekulturalnie poza szkołą.

NAGANNE – ten stopień otrzymuje uczeń który:

a) często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, wagaruje,

b) nagminnie bez usprawiedliwienia spóźnia się na zajęcia lekcyjne,

c) w sposób rażący lekceważy obowiązki uczniowskie (nie prowadzi zeszytów, nie odrabia zadań domowych, nie przygotowuje się do lekcji, nie przynosi przyborów szkolnych),

d) nie szanuje godności własnej i innych osób (jest złośliwy wobec kolegów i nauczycieli),

e) często używa wulgarnych słów, jest agresywny,

f) nie dba o swój wygląd zewnętrzny,

g) nagminnie nie zmienia obuwia w szkole,

h) wszedł w konflikt z prawem (kradzieże, włamania, wyłudzanie pieniędzy od kolegów, uczestnictwo w bójkach,

i) nie przestrzega postanowień zawartych w statucie,

j) świadomie dokonuje aktów przemocy w sieci.

1a. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:

1)      Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

      2)     Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

      3)     Dbałość o honor i tradycję szkoły.

      4)     Dbałość o piękno mowy ojczystej.

      5)     Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

      6)     Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

      7)     Okazywanie szacunku innym osobom.

2. Na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować uczniów i jego  rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie zachowania ucznia.

3. W klasach 1-3 śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)     oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)     promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

6. Skreślono.

7. Skreślono.

8. Dopuszcza się także możliwość obniżenia oceny zachowania po śródrocznej i rocznej klasyfikacji w przypadku rażącego przekraczania przez ucznia zasad określonych w regulaminach szkoły. Decyzje w tej sprawie podejmuje wychowawca na Radzie Nadzwyczajnej powołanej przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktycznych.

§ 13.

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

Uczeń nieklasyfikowany – egzamin klasyfikacyjny

§ 14.

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia okresowej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w  szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

   1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

   2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o  którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami .

  1) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w   wyznaczonym terminie , może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

   1) dyrektor szkoły albo nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący komisji;

   2) nauczyciele prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice ucznia.

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin,

2) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu

    klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład

    komisji;

 3) imię i nazwisko ucznia

 4) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

 5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

 6) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny

 Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

16. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dotycząca egzaminu  klasyfikacyjnego jest udostępniana do wglądu  uczniowi lub jego rodzicom.

§ 15.

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 16.

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 i § 16.

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem

Odwołanie od oceny

§ 16.

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

  1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną  ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

  2) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną  ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń.

4. W skład komisji wchodzą:

  1) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

      a)dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczone przez dyrektora – jako przewodniczący

         komisji,

      b)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

  2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

      a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,

      b) wychowawca klasy,

       c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

       d) pedagog,

       e) psycholog,

       f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

       g) przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna  ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)     w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

               a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,

               b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

               c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,

               d) imię i nazwisko ucznia,

               e) zadania sprawdzające,

               f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną,

2)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

               a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

               b) termin posiedzenia komisji,

               c) wynik głosowania,

               d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem,

               e) imię i nazwisko ucznia.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Promowanie, egzamin poprawkowy, ukończenie szkoły

§ 17.

Promowanie

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 7.

1a. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy, lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców  , uczeń klasy I-II szkoły podstawowej może na podstawie uchwały rady pedagogicznej – otrzymać promocję do klasy programowo – wyższej również w ciągu roku szkolnego.

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne  oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 4 i §18 ust. 9.

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

4. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną  ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej  i powtarza klasę.

7. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

§ 18.

1.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej  uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ,

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne .

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć, z których przeprowadzony był egzamin ;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę,

5) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

6) imię i nazwisko ucznia.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej  i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w  klasie programowo wyższej.

§ 19.

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne oceny klasyfikacyjne i przystąpił ponadto  do egzaminu ósmoklasisty.

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

Rozdział 2

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

§ 20.

1. W klasie VIII szkoły podstawowej jest przeprowadzany egzamin poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej "egzaminem ósmoklasisty".

2. Szczegółowe zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu określają odrębne przepisy.

§ 21.

1. skreślono

§ 22.

1. skreślono

2. skreślono

3. skreślono.

4. skreślono

5. skreślono

6. skreślono

7. skreślono

§ 23.

1. skreślono

2. skreślono

§ 24.

1. skreślono

2. skreślono

§ 25.

1. skreślono

2. skreślono

§ 26.

1. Skreślono.

2 Skreślono.

§ 27.

1. Skreślono.

2. Skreślono.

3. Skreślono

4. Skreślono

5. Skreślono

§ 28.

1. Skreślono.

2. Skreślono.

3. Skreślono.

4. Skreślono.

5. Skreślono

6. Skreślono

7. Skreślono.

§ 29.

1.Skreślono.

2. Skreślono.

§ 30.

1. Skreślono.

2. Skreślono.

3. Skreślono.

4. Skreślono.

§ 31.

Skreślono.

§ 32.

1. Skreślono.

2. Skreślono.

3. Skreślono.

§ 33.

1. Skreślono.

2. Skreślono.

3. Skreślono.

§ 34.

1. skreślono

2. skreślono

§ 35.

1. skreślono

2. skreślono

3. skreślono

§ 36.

1. skreślono

2. skreślono

3. skreślono

4. skreślono

Rozdział 3

Przepisy ogólne dla sprawdzianu

§ 37.

1. skreślono.

2. skreślono

§ 38.

skreślono

§ 39.

skreślono

§ 40.

1. skreślono

2. skreślono

3. skreślono

4. skreślono

5. skreślono

6. skreślono

§ 41.

1. skreślono

2. skreślono.

XI . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37.

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej okrągłej z wizerunkiem orła i napisem „Szkoła Podstawowa w Zgłobicach” w otoku.
 2. Szkoły filialne używają pieczęci urzędowej szkoły, której są organizacyjnie podporządkowana. Szkoła używa także pieczęci podłużnej o treści & 4. 1.
 3. Regulaminy, określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z jej celów i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu.

§ 38.

1.   Szkoła może posiadać własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

1) Szkoła posiada godło: Tarcza szkolna z niebieskim tłem, na niej otwarta ksiązka z piórem i napis: PSP Zgłobice im. K.K. Baczyńskiego.

2) Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru.

3) Ceremoniał szkolny jest pomocny w organizowaniu uroczystości szkolnych, kościelnych oraz uroczystości na szczeblach gminnym, wojewódzkim, ogólnopolskim.

§ 39.

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

1a. W razie likwidacji Szkoły dokumentację szkoły przekazuje się organowi prowadzącemu szkołę, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.

2.   Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Tarnów i pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z jej budżetu a obsługę kadr i administracji, oraz finansowo – księgową prowadzi ZOSiP, powołany przez Radę Gminy.

 1. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków zwany dalej „planem finansowym”. Plan finansowy opracowuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały budżetowej gminy.
 2. Dyrektor szkoły może dokonać przeniesienia planowanych wydatków, wprowadzając zmiany w planach finansowych, informując o dokonanych przeniesieniach Zarząd Gminy Tarnów.
 3. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych w Ustawie o finansach publicznych.

 

 

§ 40.

Zmiana statutu może być wprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. Po trzech zmianach wprowadzonych do statutu, dyrektor szkoły ogłasza ujednolicony tekst.

§ 41.

Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszym statucie regulują odrębne przepisy.

§ 42.

Traci moc statut wraz z nowelizacjami uchwalony dnia 27.08.2015 r.

§ 43.

Niniejszy statut obowiązuje od 01.09.2017 r. z późniejszymi zmianami.

Zatwierdzono do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 24.11.2017 r.

Tekst ujednolicony zawiera zmiany ;

Zmiana Nr 1. Uchwałanr 1/2014/2015 z dnia 28.08.2014r.

Zmiana Nr 2 . Uchwała nr ../2014/2015 z dnia 09.10.2014r.

Zmiana Nr 3. Uchwała nr ../2015/2016 z dnia 27.08.2015r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Rozdziału Xa

 

Tryb informowania rodziców/prawnych opiekunów

o grożących rocznych ocenach niedostatecznych/nagannych

 

 1. W terminie ustalonym każdorazowo przez Dyrektora Szkoły (zgodnie z obowiązującymi przepisami), każdy nauczyciel zaznacza w dzienniku lekcyjnym tych uczniów, którzy zagrożeni są oceną niedostateczną z jego przedmiotu, a wychowawca klasy tych uczniów, którym proponuje ocenę naganną z zachowania.
 2. Wychowawca klasy wypełnia pismo i zobowiązany jest do zwrotu tego pisma w terminie nie późniejszym niż 4 tygodnie przed terminem zakończenia roku szkolnego.
 3. Wychowawca klasy pisemne informacje o ocenach niedostatecznych i/lub nagannych z zachowania poświadczone przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia składa do teczki znajdującej się w sekretariacie.
 4. W przypadku braku potwierdzenia od rodziców, które może wystąpić z różnych przyczyn, wychowawca wysyła tą samą informację listem poleconym, w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed Radą Pedagogiczną Klasyfikacyjną. Adnotacja o wysłaniu pisma znajdzie się w rejestrze pism wychodzących.

 

 

Wzór pisma:

 

 
 

ZAWIADOMIENIE

 

Dla ucznia klasy ....................

...............................................................

imię i nazwisko

 

a)      przewiduje się ocenę okresową/roczną naganną z zachowania

b)     przewiduje się ocenię okresową/roczną niedostateczną z niżej wymienionych przedmiotów:

....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

 

Zgłobice, dnia ..................................      ..........................................

                                                                                              podpis wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Rozdziału Xa

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny

z zajęć edukacyjnych  .

 1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców:

- o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania,

- o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej,

- rodzice potwierdzają podpisem zapoznanie się z warunkami i trybem uzyskania wyższej oceny.

 1. Na 14 dni  przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej uczniowie i ich rodzice zostaną poinformowani na piśmie o przewidywanych rocznych ocenach edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Rodzice uczniów, którzy zagrożeni są oceną niedostateczną z danego przedmiotu lub mają naganne zachowanie, poinformowani zostaną przez wychowawcę o w/w ocenie na 4 tygodnie przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. W przypadku braku kontaktu z rodzicem , za pośrednictwem poczty.
 3. Jeżeli uczeń i rodzice chcą, by dziecko uzyskało wyższą niż przewidywana roczną ocena z danego przedmiotu i zachowania winni najpóźniej w terminie do 3 dni po przekazaniu pisemnej informacji o przewidywanych rocznych ocenach złożyć pisemny wniosek z uzasadnieniem do dyrektora szkoły o uruchomienie procedury – trybu uzyskania wyższej oceny z danego przedmiotu lub zachowania.
 4. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 5. We wniosku określona jest ocena o jaką ubiega się uczeń.
 6. Decyzję o umożliwieniu uczniowi starania się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii nauczyciela uczącego w danej klasie, jeżeli uczeń spełnia następujące wymogi:

- przystępował do pisania prac kontrolnych,

- odrabiał zadania domowe i przygotowywał się do lekcji,

- wykonywał dodatkowe prace, w tym projekty w wyznaczonym terminie,

- w terminie wyznaczonym przez nauczyciela poprawiał prace kontrolne,

 1. Nauczyciel uczący w danej klasie uzgadnia termin i przygotowuje pisemną formę sprawdzającą wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu, obejmującą zakres treści nauczania za dany okres, na dana ocenę.
 2. Uczeń przystępuje do sprawdzianu wiedzy i umiejętności na spotkaniu konsultacyjnym najpóźniej na  3 dni  przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.

     10. Propozycja oceny rocznej może ulec zmianie na niższą w przypadku, gdy uczeń

           otrzyma ze sprawdzianu ocenę, która obniża propozycję oceny rocznej .

11. W przypadku nieprzystąpienia ucznia do sprawdzianu w wyznaczonym terminie traci

      on prawo do ubiegania się o podwyższenie oceny.

12. Stopień trudności zadań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę

      o którą ubiega się uczeń.

13. Na wniosek ucznia lub rodzica w roli obserwatora może wystąpić : dyrektor szkoły,

      pedagog lub inny nauczyciel.

14. O wynikach sprawdzianu i ostatecznej decyzji nauczyciel powiadamia rodziców na

     1 dzień przed Radą Pedagogiczną Klasyfikacyjną.

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny

zachowania .

 1. Uczeń ma prawo ubiegać się o podwyższenie proponowanej przez wychowawcę rocznej oceny zachowania.
 2. Uczeń lub jego rodzic składa do Dyrektora Szkoły pisemny wniosek z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie oceny zachowania.
 3. Wniosek należy złożyć w terminie do 3 dni po zaproponowaniu przez wychowawcę oceny zachowania.
 4. Termin rozmowy wyjaśniającej uzgadnia z uczniem wychowawca w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
 5. Rozmowa musi odbyć się przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.
 6. Uczeń, który w wyznaczonym terminie nie przystąpi do rozmowy wyjaśniającej, traci prawo do ubiegania się o podwyższenie oceny zachowania.
 7. Na rozmowę wyjaśniająca może wychowawca zaprosić w charakterze obserwatorów: przedstawiciela samorządu klasowego, pedagoga szkolnego ,przedstawiciela Rady Pedagogicznej.
 8. Przy ustaleniu oceny zachowania wychowawca ma obowiązek wziąć pod uwagę opinię osób obecnych w czasie rozmowy oraz samoocenę ucznia.

 

                                                          

    

Przedstawiamy zdjęcia dzieci z klas I-III, które brały udział w programie Żółty Talerz w naszej szkole.

Zdjęcia do zobaczenia w galerii - kliknij

Program "Żółty talerz" w naszej szkole

Podsumowanie programu

Stowarzyszenie "U Baczyńskiego"

Odwiedzili nas

1262278
Dzisiaj230
Wszystkich odwiedzin1262278
Teraz ogląda nas 80

BIP - Szkoła Zgłobice

Copyrigcht © 2013 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach