^Powrót na górę

logo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZGŁOBICACH

             SZKOLNA LIGA TWÓRCZOŚCI

                   PROJEKT WIELOLETNI

 OPRACOWAŁA: MGR E.SZCZERBA – AUTOR I KOORDYNATOR PROJEKTU

Motto Szkolnej Ligi Twórczości:

SKORO WSZYSCY JESTEŚMY OBRAZEM BOGA, KAŻDY Z NAS MA CECHY TWÓRCZE I CAŁY PROBLEM POLEGA NA TYM, JAK JE WYDOBYĆ…”

 P. JOHNSON „TWÓRCY

1.ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

   Szkolna Liga Twórczości - to projekt wieloletni, który jest realizowany w PSP w Zgłobicach od 2009 r. Obejmuje on klasy 4- 6 i polega na twórczym działaniu uczniów, które przybiera formę konkursów międzyklasowych. Konkurencje organizowane przez Ligę (zgodnie z rocznym planem) zakładają wspólne klasowe projekty, tworzenie prac na określony temat pod opieką wychowawców klas. W każdym roku szkolnym opiekunami SLT są nowi nauczyciele, którzy wraz z koordynatorem układają plan Ligi będący sumą pomysłów i propozycji wszystkich uczących. Roczny plan uwzględnia: temat konkursu, termin realizacji, osoby odpowiedzialne za jego przeprowadzenie, oraz opis działań, wytworów pracy uczniów, metody, techniki.

Niektóre konkurencje są stałymi punktami planu konkursów, są to: „Szkolny Festiwal Piosenek i Pieśni Patriotycznych”, „W świątecznym nastroju” - konkursy plastyczne na ozdoby bożonarodzeniowe i wielkanocne, konkursy o tematyce ekologicznej z okazji Dnia Ziemi, „W zdrowym ciele zdrowy duch” - konkurencje sportowe z okazji Dnia Dziecka, Szkolny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej „EUROSONG”, akcja „Liderzy czytelnictwa”.

Ponadto każdego roku dochodzą nowe propozycje konkurencji. Swoim zakresem obejmują one: edukację regionalną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, wychowanie patriotyczne i obywatelskie, działania profilaktyczne ( kultura zachowania, nałogom mówimy nie, zdrowy styl życia). Tematy prac konkursowych nawiązują do świąt, uroczystości szkolnych czy państwowych, obrzędowości pór roku. Ocenie podlega również udział w różnych szkolnych akcjach (np. zbiórka baterii, plastikowych butelek, nakrętek).

Często konkurencje uwzględniają hasła, wytyczne MEN i Kuratorium w Krakowie do pracy szkoły w danym roku szkolnym.

Tematy konkursów oraz informacje szczegółowe z nimi związane są podawane na początku roku szkolnego podczas apeli organizowanych na godzinach wychowawczych. Ponadto roczny plan konkursów umieszczany jest na tablicy ściennej na korytarzu – I piętro i dostępny dla wszystkich uczniów oraz wychowawców. Na tablicy znajduje się również tabelaryczne zestawienie wyników konkursów oraz opis projektu.

Prace konkursowe są prezentowane i ocenione przez Kapitułę SLT podczas prezentacji w wyznaczonym terminie na godzinach wychowawczych. Pracami zespołów klasowych nad wykonaniem wyznaczonych zadań kierują wychowawcy oraz samorządy klasowe, ich członkowie kontaktują się z koordynatorem i rocznymi opiekunami SLT w razie pytań lub wątpliwości.

Uczniowie wykonują prace na godzinach wychowawczych, zajęciach pozalekcyjnych, niektóre elementy w ramach klasowych projektów mogą przygotować w domach.

Podsumowanie wyników – punktów zdobytych przez poszczególne klasy w zmaganiach konkursowych następuje w czerwcu każdego roku szkolonego i na tej podstawie wyłoniona zostaje najlepsza klasa, która otrzymuje tytuł Mistrza Szkolnej Ligi Twórczości. Nagrodą jest dyplom oraz drobne upominki, które wręcza Dyrektor Szkoły na akademii z okazji zakończenia roku szkolnego.

 

2. KAPITUŁA SZKOLNEJ LIGI TWÓRCZOŚCI - CZŁONKOWIE, ZADANIA:

Członkowie Kapituły:

- Dyrektor Szkoły – mgr Ewa Sojat

- Wicedyrektor

- pedagog

- opiekun SLT– wybrany nauczyciel na dany rok szkolny

- mgr E. Szczerba – autor i koordynator projektu

 

Zadania Kapituły:

 - ocena prac konkursowych

Zadania nauczyciela rocznego opiekuna SLT :

- planowanie nowych zadań konkursowych na dany rok szkolny,

- organizowanie apeli informacyjnych, występów – prezentacji prac konkursowych,

- systematyczne uzupełnianie tabeli z ocenami za prace konkursowe,

- udzielanie wyjaśnień, odpowiedzi na pytania samorządów klasowych w związku

z konkursami,

- sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji projektu na zakończenie roku szkolnego.

Zadania koordynatora projektu:

- wyłonienie rocznych opiekunów SLT,

- pomoc w opracowaniu rocznego planu konkursów,

- udzielanie wskazówek samorządom klasowym, wychowawcom podczas realizacji zadań

konkursowych, koordynowanie prac – pomoc opiekunom w organizacji dnia prezentacji

prac konkursowych,

- opieka nad tablicą poświęconą SLT.

3. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt zakłada działania długoterminowe, początek realizacji – wrzesień, rok szkolny

2009/ 2010.

 

4. CELE GŁÓWNE PROJEKTU:

- Wyzwalanie u uczniów aktywności twórczej, kształtowanie i rozwijanie twórczej postawy

zgodnie z zasadą, że każdy człowiek jest twórcą w jakiejś dziedzinie, a sztuką jest to

wydobyć, nazwać, kształtować i promować.

- Pomoc w odkrywaniu indywidualnych możliwości twórczych uczniów, przezwyciężaniu

barier poznawczo-motywacyjnych, emocjonalnych utrudniających aktywność twórczą.

- Wdrażanie do zdrowej rywalizacji międzyklasowej w różnego typu konkurencjach.

- Integracja zespołów klasowych.

- Uczenie empatycznego współdziałania w grupie, komunikacji interpersonalnej,

odpowiedzialności wobec siebie i innych za powierzone zadania.

- Rozwijanie wyobraźni.

- Wdrażanie do realizacji własnych pomysłów.

- Poznawanie aktywnych metod pracy, wdrażanie do sprawnego stosowania metod i technik

twórczego rozwiązywania problemów oraz projektowania zmian.

- Obniżenie poziomu agresji, uczenie prawidłowych zachowań prospołecznych – poprzez

wyzwolenie autentycznej aktywności twórczej.

- Wzmacnianie pozytywnego wizerunku jednostki i grup.

- Zachęcenie do podejmowania inicjatyw, wykazywania przedsiębiorczości na rzecz klasy,

szkoły, środowiska.

- Wyszukiwanie i promowanie ukrytych zdolności, talentów dzieci.

- Rozwijanie zainteresowań.

 

Cele szczegółowe wynikać będą z poszczególnych zadań konkursowych proponowanych klasom do wykonania w danym roku szkolnym. Będą one związane z nabywaniem wiedzy z różnych dziedzin, poznawaniem ciekawych, wartościowych postaci – sławnych Polaków, twórców regionalnych, promowaniem właściwych nawyków, zachowań, postaw np. proekologicznych, prozdrowotnych, patriotycznych i obywatelskich itp.

 

4. METODY I FORMY PRACY, WYTWORY PRACY UCZNIÓW:

- turnieje, konkursy- np. wiedzowe, występy wokalne

- zawody sprawnościowe, sportowe

- klasowe prezentacje, scenki

- plakaty, makiety, albumy

- prace plastyczne

- wystawki

- prezentacje multimedialne

- dokumentacja fotograficzna

- projekty klasowe

- gazetki okolicznościowe

- praca zespołowa, w grupach, indywidualna

 

5. OCENA PRAC KONKURSOWYCH:

 Oceny za poszczególne prace konkursowe klas są dokonywane przez Kapitułę SLT. 

 Zapisuje się je w skali punktowej w wyznaczonej tabeli na tablicy SLT. Zawiera ona podział na klasy, temat konkursu, liczbę punktów przyznanych za dany konkurs, sumę końcową punktów. Oceny są jawne, podawane z uzasadnieniem podczas prezentacji prac konkursowych.

 

6.PRZEWIDYWANE EFEKTY:

 • Wzbogacanie wiedzy uczniów z różnych dziedzin- związanych z tematyką konkursów.

 • Wdrożenie uczniów do pracy metodami aktywnymi. Upowszechnienie metody projektu.

 • Większa integracja wewnątrzklasowa i międzyklasowa.

 • Wyzwolenie u uczniów dużej aktywności twórczej, pasji poznawczej. Stawianie ich w roli badaczy, poszukiwaczy wiedzy, odkrywców.

 • Rozwój twórczego myślenia, kreatywności, przedsiębiorczości, umiejętności planowania i zespołowego wykonywania zadań.

 • Wdrażanie do korzystania z wielu źródeł informacji.

 • Umożliwienie uczniom prezentacji własnych zdolności, talentów w różnych dziedzinach.

 • Angażowanie wszystkich uczniów w zespołach klasowych do wykonania zadań konkursowych wg. ich predyspozycji, aktywizowanie, wzbudzanie wiary we własne możliwości.

 • Lepsza współpraca samorządów klasowych z pozostałymi członkami zespołów.

 • Z roku na rok podnoszenie jakości wytworów pracy uczniów – duże zaangażowanie dzieci w wykonywanie zadań.

 • Zacieśnianie współpracy wychowawców z rodzicami, zaangażowanie opiekunów w życie szkoły poprzez współudział w wykonywaniu niektórych zadań konkursowych.

 

7. EWALUACJA:

 • analiza, ocena wytworów pracy uczniów (zadań konkursowych)

 • wywiad z uczniami, zespołami klasowymi, wychowawcami

Zajęcia pozalekcyjne AKADEMIA PRZYRODY realizowane   w  Publicznej Szkole Podstawowej w Zgłobicach

 

Innowacją objęci są uczniowie naszej szkoły uczęszczający w roku szkolnym 2015/16 do klasy czwartej i piątej.

 Cele:

   Rozbudzenie ciekawości poznawczej wobec otaczającej rzeczywistości,

 Poszerzenie wiedzy z wybranych działów nauk przyrodniczych,

  Praktyczne wykorzystanie informacji i umiejętności zdobytych na lekcjach przyrody w klasach IV – VI,

 Rozwijanie samodzielności w dochodzeniu do wiedzy,

 Rozbudzanie i wzmacnianie postaw badawczych i poszukiwawczych,

 Motywowanie do wykazywania własnej inwencji,

Ćwiczenie umiejętności obserwacji, twórczego rozwiązywania problemów oraz formułowania wniosków,

 Kształcenie umiejętności pracy w zespole,

 Kształcenie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i kolegów,

 Kształtowanie postaw ekologicznych poprzez działanie.

 Opis działań:

   na zajęciach uczniowie wykonują w grupach lub indywidualnie doświadczenia i eksperymenty wg  tematyki  zaproponowanej przez nauczyciela.

   podczas pracy stawiają hipotezy, proponują sposoby ich weryfikacji, samodzielnie formułują wnioski

      uczniowie uczestniczą w zajęciach terenowych i wycieczkach przyrodniczych,

   biorą aktywny udział w akcjach ekologicznych przygotowując spotkania, apele i happeningi.

Metody:

 Na zajęciach wykorzystywane są atrakcyjne metody pracy. Prowadzone są warsztaty tematyczne, zajęcia terenowe, doświadczenia, obserwacje „gołym okiem” i za pomocą przyrządów przeznaczonych do obserwacji,   organizowane są gry i zabawy o tematyce przyrodniczej.

 Przewidywane efekty:

 ü  Wzbogacenie wiedzy przyrodniczo – ekologicznej

  wzrost zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi

  rozwój twórczego myślenia  i kreatywności uczniów 

 umiejętność planowania, wykonywania doświadczeń i wyciągania z nich wniosków oraz prezentacji i interpretacji wyników 

 mgr Barbara Lech

 

1.Metryczka

Nazwa szkoły i miejscowość:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego
Zgłobice
Imię i nazwisko autora, koordynatora:
Ewa Sojat – dyrektor szkoły

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 146743090

2.Tytuł przedsięwzięcia.

Learning Enterprises – Letnia szkoła języka obcego.

3.Krótki opis.

Learning Enterptrises to popularyzacja języka angielskiego w szkole, motywowanie do jego nauki oraz efektywne spędzanie wolnego czasu.
Studenci – wolontariusze z USA przyjeżdżają do naszej miejscowości w każde wakacje od 2008 roku. Miejscowe rodziny przyjmują młodych Amerykanów pod swe gościnne dachy, gdzie uczestniczą oni w codziennym życiu, poznając zwyczaje
i kulturę naszego regionu. Przez cztery letnie tygodnie studenci uczą języka angielskiego spotykając się ze swymi „uczniami” w grupach konwersacyjnych. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły i w najbliższej okolicy.
Dzięki uczestnictwu w takich zajęciach uczniowie są gotowi do skuteczniejszego używania języka angielskiego w codziennych sytuacjach. Projekt daje im możliwość nie tylko doskonalenia kompetencji językowych, ale również kształcenia umiejętności uniwersalnych takich jak: rozwijanie zainteresowań, nabywanie umiejętności samodzielnego uczenia się, twórczego myślenia oraz pracy w grupie. Wspólne działanie wzmacnia u młodzieży poczucie własnej wartości poprzez udział w zabawach językiem obcym. Szczególny nacisk kładziony jest na zdobywanie umiejętności efektywnego komunikowania się - przydatnej między innymi podczas podróży zagranicznych. Ta umiejętność jest nadzwyczaj ważna w życiu codziennym.
Aktywnej nauce towarzyszą zabawy, improwizacje, zajęcia sportowe, ogniska
i wycieczki. Wspólnie spędzony czas owocuje nowymi przyjaźniami, pomaga przełamać barierę językową i poznać bliżej amerykańskie obyczaje i tradycje.
Learning Enterprises to wspaniała okazja, aby w wolnym czasie spotkać się dla dobrej zabawy i nauki.

4.Zasięg (uczestnicy).

Learning Enterprises cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i absolwentów szkoły podstawowej w Zgłobicach oraz społeczności lokalnej i okolicznych miejscowości. O popularności projektu świadczy fakt, iż wielu uczestników spotyka się na zajęciach systematycznie od kilku lat. Corocznie jest to kilkadziesiąt osób.

5.Instytucje wspierające.

Rodziny udzielające studentom gościny, Urząd Gminy Tarnów, Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów, lokalna piekarnia.


6.Oczekiwane efekty.

•promowanie wymiany kulturowej
•pogłębienie znajomości języka angielskiego poprzez poszerzenie, utrwalenie i aktywizowanie słownictwa oraz wzbogacenie o nowe zwroty, osłuchanie uczniów z językiem angielskim
•rozbudzenie zainteresowania językiem i kulturą krajów anglojęzycznych
•podniesienie poziomu kompetencji językowych umożliwiających porozumiewanie się w języku angielskim
•rozwijanie pozytywnego nastawienia i szacunku wobec obcokrajowców i odmiennych kultur
•uświadamianie poczucia wspólnoty i różnorodności
•doskonalenie umiejętności współdziałania oraz pracy w grupie
•przełamanie bariery językowej, zwiększenie pewności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim poprzez kontakt z native-speakerami
•poznanie bliżej amerykańskich obyczajów i tradycji
•kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na inne narody
•wykształcenie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości aktywnego posługiwania się językiem obcym
•uzyskanie pozytywnych doświadczeń, które sprzyjać będą dalszej nauce języka obcego
•nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni
•rozszerzanie idei wolontariatu

7.Ewaluacja.

Ewaluacji działań dokonuje się poprzez:

•przeprowadzanie ankiet wśród uczestników
•obserwacje zajęć
•prezentacje prac wykonanych podczas spotkań
•ocenę frekwencji podczas trwania projektu
•coroczne pisemne podsumowanie letniej szkoły języka angielskiego dokonywane przez studentów - wolontariuszy


Maria Chodacka - Ciasnocha,
Joanna Czernia
nauczycielki języka angielskiego
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zgłobicach

I

Innowacją objęci są uczniowie naszej szkoły uczęszczający w roku szkolnym 2014/15 do klasy czwartej.

Cele:

- rozwijanie kompetencji językowych,

- uatrakcyjnienie zadań domowych,

- wzbogacenie metod pracy domowej szczególnie poprzez dostęp do ćwiczeń ze słuchu,

- dostarczenie bieżącej informacji o osiągniętym przez ucznia poziomie sprawności językowej,

- motywacja uczniów do systematycznego odrabianie zadań domowych.

Metody:

- wykorzystanie TIK w nauce języka obcego.

Przewidywane efekty:

- pogłębienie sprawności językowych,

- uatrakcyjnienie formy odrabiania zadań, co przyczyni się do systematyczności wykonywania prac domowych,

- uczeń otrzymuje natychmiastową informację zwrotną, co wzmacnia motywację do nauki,

- pogłębienie sprawności obsługi komputera.

Maria Chodacka - Ciasnocha

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W PAŁACU MŁODZIEŻY – CERAMIKA

                                          (środa godz. 10.00 – 12.00)
 
CEL GŁÓWNY:
Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez działalność plastyczną.
Proponowany program zajęć pozalekcyjnych umożliwi uczniom zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności. Realizacja założeń będzie dokonywać się w oparciu o metody polegające na praktycznych działaniach uczniów. Program ma na celu zapoznanie z technikami charakterystycznymi dla ceramiki oraz kształtowanie podstawowych umiejętności w tej dziedzinie. Zajęcia te mają również na celu kształtowanie potrzeby pożytecznego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Największym sukcesem uczestników zajęć powinna być radość tworzenia, a same zajęcia są zaproszeniem do zabawy, przeżycia przygody z ceramiką.


CELE SZCZEGÓŁOWE:
- Rozwój wyobraźni, kreatywnego i twórczego myślenia
- Doskonalenie sprawności manualnej
- Poznanie technik i technologii ceramicznych
- Kształtowanie umiejętności projektowania i przedstawiania kompozycji na płaszczyźnie 
i w bryle
- Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej
- Doskonalenie koncentracji uwagi
- Rozwijanie wrażliwości i twórczej ekspresji
- Rozwijanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:

Podstawową formą zajęć ucznia będzie jego zaangażowanie i celowa działalność plastyczna. Zdobywając coraz szerszy zasób wiedzy i doświadczeń oraz większą swobodę działań plastycznych, uczeń osiągnie pełniejszą swobodę twórczą. Program zachęca uczniów do działalności plastycznej poprzez:
- możliwość wypróbowania swoich sił w różnych technikach ceramicznych
- możliwość wykonywania różnorodnych form dekoracyjnych i użytkowych
- prezentacje wytworów dzieci podczas konkursów, wystaw organizowanych doraźnie na terenie szkoły
Osiąganie wszystkich zamierzonych celów i zadań jest możliwe dzięki realizacji treści programowych, które zakładają:
- rytmiczność zajęć
-odpowiedni dobór tematyki zajęć dostosowany do zainteresowań i umiejętności każdego ucznia
- realizację zadań z zastosowaniem różnorodnych technik ceramicznych
- stworzenie odpowiedniej atmosfery pracy
- umiejętność pracy indywidualnej i grupowej 
- eksponowanie prac w szkole i środowisku lokalnym.

SPOSÓB ORGANIZACJI ZAJĘĆ
FORMY PRACY:
Podczas zajęć przeważać będzie praca indywidualna

METODY:
Preferowane będą metody, które umożliwią samodzielne rozwiązywanie problemów, samodzielne projektowanie działań. Powinny one zapewnić bezpieczeństwo, akceptację siebie, swoich wytworów i pracy kolegów.

TEMATYKA ZAJĘĆ:
I. WIADOMOŚCI OGÓLNE
- Terminy występujące w ceramice (ceramika, glina, szkliwo, zaprawa)
- Krótki rys historyczny powstania ceramiki, najstarsze kultury ceramiczne


II. TECHNOLOGIA MAS CERAMICZNYCH
- Różne rodzaje surowców wykorzystywanych do wyrobu ceramiki (gliny ceglarskie, garncarskie, ogniotrwałe, )
- Przygotowanie mas ceramicznych (rozdrabnianie, wyrabianie, ugniatanie)
- Ustalenie podstawowych cech (suszenie, temperatura spiekania, kurczenie gliny, przechowywanie, regeneracja)


III. MODELOWANIE CERAMIKI

- Narzędzia do modelowania gliny
- Techniki swobodnego modelowania (wałeczki, wygniatanie, wstęgi, plastry, wytłaczanie)
- Użycie form pomocniczych
- Modelowanie na kole garncarskim


IV. TECHNIKI DEKORACYJNE
- Barwienie mas ceramicznych
- Wykorzystanie faktur
- Gładzenie, rytowanie, wycinanie, nakładki


V. WPALANIE CERAMIKI
- Pierwotne sposoby wypalania ceramiki
- Wypalani w piecach elektrycznych
- Przygotowanie wyrobów do wypału
 
EWALUACJA PROGRAMU
 
Analiza wytworów uczniów pozwoli odpowiedzieć na pytania:
- Czy zostały osiągnięte założone cele programu
- W jakim stopniu realizacja programu wspomogła rozwój uczniów.
Wnioski zyskane w trakcie ewaluacji programu pozwolą na określenie jego mocnych i słabych stron, a w konsekwencji na modyfikację programu w kolejnym roku szkolnym.

PROGRAM ZAJĘĆ TANECZNYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ

W PAŁACU MŁODZIEŻY

(środa, godz.10.00 – 12.00)

PROGRAM TERAPII  POLISENSORYCZNEJ  W  SALI  DOŚWIADCZANIA  ŚWIATA

ZAJĘCIA  REALIZOWANE  W  RAMACH  KN /1 GODZ/ 2014-2015.

Program opracowano ściśle z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH;

1. przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii
i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów.

2. zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

3. kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.

 

CELE PROGRAMU;

CEL GŁÓWNY;

 • Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie.

 

CELE SZCZEGÓŁÓWE;

 

 • praca nad aktywacją percepcji,
 • budowanie poczucia radości, bezpieczeństwa,
 • wzajemnego zaufania i komunikacji,
 • dostarczanie określonej ilościowych i jakościowych bodźców sensorycznych pobudzających zmysły do działania,
 • nauka życia przez życie, kształtowanie bodźców,
 • wywołanie zaplanowanych wrażeń i uczuć.

 

Umożliwia poznawanie świata poprzez:


• Dotyk - gromadzenie nowych doświadczeń, poprawę precyzyjności ruchowej, rozwijanie wrażliwości dotykowej, rozwój aktywności ruchowej
• Słuch - poszerzenie zasobu doświadczeń w zakresie percepcji słuchowej, usprawnienie koncentracji na bodźcach słuchowych, zmniejszenie lęku przed dźwiękami, analizy i syntezy słuchowej, koordynacji słuchowo – ruchowej i słuchowo – wzrokowej, reagowanie na różne bodźce słuchowe
• Wzrok - rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, kierunkowości spostrzegania, pamięci wzrokowej, analizy i syntezy wzrokowej.
• Węch - gromadzenie doświadczeń węchowych, rozwijanie pamięci zapachowej.

Szczegółowe cele terapii to:

• oswojenie z różnymi bodźcami w kontrolowanym nasileniu i środowisku,
• likwidowanie zaburzeń sensorycznych,
• osiąganie stanu relaksacji,
• lepsze rozumienie otoczenia,
• motywowanie do podejmowania aktywności,
• rozwijanie spostrzegawczości, uwagi i pamięci sensorycznej,
• poprawianie orientacji w schemacie ciała oraz w przestrzeni,
• zwiększanie chęci do nawiązywania kontaktu,
• wywoływanie zadowolenia i poczucia bezpieczeństwa


Sala Doświadczania Świata jest miejscem zabawy rekreacyjnej i wielozmysłowej dla dzieci
z niepełnosprawnością , oraz  dla dzieci  z różnymi problemami adaptacyjnymi. Zapewnia im odprężenie
i stymulację za pomocą dotyku, koloru, zapachu, światła i dźwięku. Oddziałuje pozytywnie na niepełnosprawności zmysłowe, fizyczne i poznawcze oraz umożliwia stymulację lub odprężenie. Pozwala na chłonięcie, badanie i kontrolowane szerokiego zakresu bodźców zmysłowych w przystępnym otoczeniu. Zwiększa poczucie zaufania i odprężenie, dając możliwość cieszenia się doznaniami zmysłowymi. W bezpiecznym, wygodnym i pięknym otoczeniu podstawowe zmysły są pobudzane łagodnymi wibracjami, muzyką, efektami świetlnymi. Pozytywne działania przenoszą się na inne sytuacje życiowe i w konsekwencji stymulacja i interakcja prowadzą do poprawy komunikacji. Każdy potrzebuje odprężenia i uczucia przyjemności  - także ludzie z zaburzeniami.


Terapia umożliwia osobom z upośledzeniem umysłowym odprężenie, jako element uspokajający. Wszystkie czynniki w Sali Doświadczania Świata motywują do spontanicznego reagowania, co pobudza do zgłębienia otoczenia.


Rola nauczyciela - terapeuty polega na:
• przygotowaniu środowiska,
• mobilizowaniu koncentracji uwagi dziecka,
• selekcji działających bodźców ,
• budzeniu i podtrzymywaniu aktywności dziecka,
• dostarczaniu wzmocnień, zwłaszcza pozytywnych,
• porządkowaniu sytuacji i zdarzeń (tworzeniu porządku), co daje poczucie stałości środowiska, a tym samym poczucie bezpieczeństwa,
• integracji starych i nowych informacji o otaczającym świecie w jedną spójną całości.

Rolą nauczyciela jest również pomoc osobie upośledzonej przejść do innej aktywności, w momencie, gdy osoba ta w jakiś sposób wyrazi taką potrzebę, na przykład poprzez krzyk, utratę kontaktu wzrokowego
z danym sprzętem lub odejściem od niego.

W Sali należy uzyskać równowagę pomiędzy aktywnością a odprężeniem. Dziecko  musi więc mieć do dyspozycji odpowiednie warunki i propozycje, dzięki którym będzie mogła wyjść z samoizolacji
i otworzyć się na środowisko.


Wyposażenie sali doświadczania świata


Sala Doświadczania Świata wyposażona jest w elementy umożliwiające pobudzanie zmysłów, w którym jednocześnie redukuje się bodźce zbędne, zakłócające postrzeganie. Przy urządzaniu należy zwrócić uwagę na odpowiednie warunki akustyczne, oświetlenie, stosowne pokrycie podłogi odczuwalne jako ciepło. Bardzo istotną rolę odgrywają kolory. Kolorystyka Sali powinna być w tonacji pastelowej. Źródło światła musi być sztuczne, we wszystkich formach i stopniach natężenia. Gabinet doświadczania świata to sala terapeutyczna przeznaczona dla osób ze zmysłowymi, poznawczymi lub fizycznymi niepełnosprawnościami. Jest on miejscem zabawy rekreacyjnej i wielozmysłowej dla osób
z zaburzeniami, które zapewnia im stymulację i odprężenie za pomocą zapachu, dotyku, dźwięku, koloru i światła.

Niezbędnym elementem wyposażenia jest wieża stereofoniczna z odtwarzaczem CD i magnetofonem. Sprzęt ten jest ważnym elementem prowadzenia terapii dźwiękowej wytwarzanej drogą mechaniczną.
Urządzenie do aktywizacji zmysłu węchu to emiter zapachów. Efekt aromaterapeutyczny wzmożony jest dzięki użyciu konkretnego zapachu działającego pobudzająco lub uspokajająco w zależności do temperamentu dziecka. Pulsujące światło działa na zmysł wzroku aktywizująco, ma wpływ na samopoczucie i emocje.

Projektor przestrzenny – jego podstawowym celem jest uwrażliwianie zmysłu
wzroku na bodźce wizualne, koncentrowanie uwagi dziecka na zmieniających się na ścianie, suficie barwach i obrazach, rozwijanie kontroli nad pracą oczu – wyrabianie celowego spojrzenia
w określone miejsce, umiejętności wodzenia wzrokiem za poruszającymi się obrazami.
Pozwala także na wyszukiwanie powtarzających się sekwencji – rozwija spostrzegawczość
i pamięć wzrokową.

Standardowa kolumna wodna wypełniona jest wodą nasyconą bąbelkami powietrza przepływającymi w strumieniach łagodnie zmieniającego się światła i pływającymi w niej kolorowymi rybkami. Kolumny pozwalają na uzyskanie efektu terapeutycznego w zakresie dźwięku, dotyku i wzroku. Zmieniające się kolory słupów wody wypełnionych kolorowymi, błyszczącymi pęcherzykami dostarczają niezwykłych bodźców wzrokowych, zwracając uwagę nawet najbardziej upośledzonych dzieci.
Wyspa światłowodowa składa się z białych i kolorowych wiązek światłowodów oraz źródła światła, którym jest lampa ultrafioletowa. Praca ze światłem i kolorem jest wykorzystywana do regulowania poziomu pobudzenia dziecka, w sposób efektywny poprawiając jego energetyczny poziom funkcjonowania zarówno u wychowanków o słabych możliwościach komunikacyjnych, jak i u dzieci nadpobudliwych i agresywnych. Dostarczają silnych wrażeń wzrokowych poprzez zmieniające się kolory. Zwiększają koncentrację uwagi, wzbudzają zainteresowanie oraz chęć do działania (dotykania, chwytania). Sprzyjają także gromadzeniu nowych doświadczeń w zakresie percepcji dotykowej, wpływają na poprawę celowości, precyzji ruchów oraz kształcenie u dziecka autoorientacji.
Lustra w gabinecie z jednej strony są środkiem do wytwarzania optycznego obrazu, z drugiej zaś odbijają różne źródła światła, nadając pomieszczeniu optycznie większą przestrzeń. W lustrach płaskich osoby niepełnosprawne odkrywają własne lustrzane odbicie, nabywając tym samym orientacji w schemacie własnego ciała.

Wszystkie elementy wyposażenia Sali Doświadczania Świata wpływają korzystnie na zaburzone zmysły dzieci, gdyż smak, powonienie, dotyk, wzrok i słuch są podstawami naszego rozumowania i aktywności. Gdy jeden lub pewna część tych zmysłów jest uszkodzona, wówczas fragment naszego świata jest mniej dostępny, a jego zrozumienie zmniejszone. Różne potrzeby wymagają zróżnicowanych metod pomocy,   a zatem różnych urządzeń rozwijających wrażliwości zmysłowe. Sala Doświadczania Świata i jej wyposażenie dają ogromne możliwości poznawania i stymulowania wszystkich zmysłów w cudownej atmosferze.Zmysł wzroku dzieci mogą rozwijać przy:

• kolumnie wodnej, która jest urządzeniem lubianym przez uczniów, gdyż kolorowe pęcherzyki powietrza pływające w wodzie przykuwają wzrok, wyciszają i intrygują swoimi różnorodnymi kształtami, wielkościami i szybkością poruszania się w kolumnie.
- skupianie uwagi dziecka na unoszących się w górę bąbelkach wody, zmieniających się kolorach wody
- stymulowanie do obserwacji zmieniających się kolorów wody oraz do aktywności poprzez samodzielne zmienianie kolorów

• wyspie światłowodowej, gdyż dostarcza silnych bodźców wzrokowych poprzez zmieniające się barwy, każdy koniec włókna światłowodowego tworzy osobny punkcik świetlny, który  daje  niesamowity efekt wizualny, na który dziecko zawsze zwraca uwagę. Wyspa światłowodowa jest bardzo lubiana przez dzieci. Uczniowie chętnie spędzają czas obserwując kolorowe, poruszające się punkty.
- koncentrowanie uwagi dziecka na zmieniających się kolorach
- opuszczanie uniesionych nad dzieckiem światłowodów spowodowanie koncentracji wzroku dziecka na światłowodach
- dotykanie światłowodów przez dziecko, przesuwanie po dłoniach, chwytania i unoszenia
- dotykanie światłowodów poszczególnych części ciała, oplatanie ich wiązkami światła
- stymulowanie dziecka do chwytania światłowodów, wprawiania w ruch, układania z nich różnych wzorów, zaplatania

• projektorowi przestrzennemu, ponieważ wzbudza zainteresowanie swoją różnorodnością przejawiającą się w kolorze, wielkości i obrazie. Dzieci skupiają na nim wzrok, zauważają zmieniające się kształty i barwy, są ciekawe jaki będzie następny obraz. Tarcze mają charakter pobudzający bądź wyciszając

- koncentrowanie uwagi dziecka na poruszającym się na ścianie obrazie
- obserwowanie zmieniającego się obrazu na ścianie
- łapanie poruszających się plam na ścianie płynących z projektora przestrzennego

Zmysł słuchu dzieci mogą rozwijać przy:

• wieży stereofonicznej z odtwarzaczem CD . Dziecko nie tylko odbiera muzykę swoimi uszami, ale także całym ciałem. Jest to doskonała stymulacja.
- poprzez odpowiednie natężenie dźwięku dziecko odbiera muzykę nie tylko zmysłem słuchu  ale tez i ciałem

• kolumnie wodnej, ponieważ wydobywa się z niej szum i bulgotanie wody.
- przystawianie twarzy dziecka do kolumny i słuchanie drgań płynących
- słuchanie rytmu wody

Zmysł węchu dzieci mogą rozwijać przy:

• emiterze zapachów, gdyż efekt aromaterapeutyczny wzmożony jest dzięki użyciu konkretnego zapachu działającego pobudzająco lub uspokajająco w zależności do temperamentu dziecka.
- dostarczanie  dziecku poprzez emiter różnych zapachów z otaczającego świata

Zmysł dotyku dzieci mogą rozwijać przy:

 

• kolumnie wodnej, gdyż pompy powierza wprawiają ściany kolumn w lekkie drgania, których doświadcza się w chwili, gdy kładzie się swoje ręce lub inne części ciała na kolumnę.
- obejmowanie lub dotykanie przez dziecko kolumny wodnej i odczuwanie drgań z niej płynących

• wyspie światłowodowej, gdyż koniec każdego włókna wydziela ciepło, które podczas kontaktu ze skórą odczuwa się jako przyjemne.
- poznawanie struktury światłowodów oraz kolorystyką płynącą ze światłowodów
- owijanie światłowodami poszczególnych części ciała np. ręce i dostarczenie nowych wrażeń dotykowych- ciepła , zimna, powierzchnia gładka

• kolorowych piłek różnego rozmiaru,
- stymulacja do odpowiedniego naciskania powierzchni  piłek i ćwiczenia motoryki oraz równowagi

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY;

Zajęcia w Sali Doświadczania Świata wywołują w dzieciach mnóstwo pozytywnych emocji. Każde
z urządzeń powoduje słabszą lub mocniejszą radość w uczniach, jednak zawsze są to pozytywne odczucia. Czas spędzany w tym pokoju zawsze jest w pełni wykorzystany przez dzieci. Sala ma wielkie możliwości wyciszania spędzających tam nadpobudliwych wychowanków oraz rozbudzania apatycznych
i spokojnych z natury dzieci. Niezwykła atmosfera jak tam panuje sprawia, że nawet najmniej chętne do współpracy dzieci otwierają się na nowe bodźce płynące z wyposażenia Sali. Wyzwala się ich aktywność własna, dzieci otwierają się na kooperację z terapeutą. Poczucie bezpieczeństwa zapewniane uczniom pozytywnie wpływa na ich nastroje w trakcie wizyty uczniów w pomieszczeniu.
Uczniowie bardzo lubią spędzać czas w Sali Doświadczania Świata. Jest w niej wiele urządzeń skupiających uwagę dzieci. Jedne zwracają swoją uwagę na dłużej od innych, jest to sprawa indywidualna dzieci. Tak samo jest z sympatią uczniów do sprzętów. Jedne są bardziej propagowane od innych, jednak kryteria wyboru zależne są w tym momencie od bodźców zmysłowych, które dzieci chcą stymulować w danej chwili.

 

EWALUACJA PROGRAMU;

 

• Rozmowa z uczniami na temat ich opinii o przeprowadzonych zajęciach.

• Konsultacje z rodzicami oraz nauczycielami na temat postępów uczniów.

 

 

 

 


Opracowała:  mgr Małgorzata  Szarubka  - Ligara

Przedstawiamy zdjęcia dzieci z klas I-III, które brały udział w programie Żółty Talerz w naszej szkole.

Zdjęcia do zobaczenia w galerii - kliknij

Program "Żółty talerz" w naszej szkole

Podsumowanie programu

Stowarzyszenie "U Baczyńskiego"

Odwiedzili nas

1325903
Dzisiaj693
Wszystkich odwiedzin1325903
Teraz ogląda nas 8

BIP - Szkoła Zgłobice

Copyrigcht © 2013 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach