^Powrót na górę

logo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZGŁOBICACH

             SZKOLNA LIGA TWÓRCZOŚCI

                   PROJEKT WIELOLETNI

 OPRACOWAŁA: MGR E.SZCZERBA – AUTOR I KOORDYNATOR PROJEKTU

Motto Szkolnej Ligi Twórczości:

SKORO WSZYSCY JESTEŚMY OBRAZEM BOGA, KAŻDY Z NAS MA CECHY TWÓRCZE I CAŁY PROBLEM POLEGA NA TYM, JAK JE WYDOBYĆ…”

 P. JOHNSON „TWÓRCY

1.ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

   Szkolna Liga Twórczości - to projekt wieloletni, który jest realizowany w PSP w Zgłobicach od 2009 r. Obejmuje on klasy 4- 6 i polega na twórczym działaniu uczniów, które przybiera formę konkursów międzyklasowych. Konkurencje organizowane przez Ligę (zgodnie z rocznym planem) zakładają wspólne klasowe projekty, tworzenie prac na określony temat pod opieką wychowawców klas. W każdym roku szkolnym opiekunami SLT są nowi nauczyciele, którzy wraz z koordynatorem układają plan Ligi będący sumą pomysłów i propozycji wszystkich uczących. Roczny plan uwzględnia: temat konkursu, termin realizacji, osoby odpowiedzialne za jego przeprowadzenie, oraz opis działań, wytworów pracy uczniów, metody, techniki.

Niektóre konkurencje są stałymi punktami planu konkursów, są to: „Szkolny Festiwal Piosenek i Pieśni Patriotycznych”, „W świątecznym nastroju” - konkursy plastyczne na ozdoby bożonarodzeniowe i wielkanocne, konkursy o tematyce ekologicznej z okazji Dnia Ziemi, „W zdrowym ciele zdrowy duch” - konkurencje sportowe z okazji Dnia Dziecka, Szkolny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej „EUROSONG”, akcja „Liderzy czytelnictwa”.

Ponadto każdego roku dochodzą nowe propozycje konkurencji. Swoim zakresem obejmują one: edukację regionalną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, wychowanie patriotyczne i obywatelskie, działania profilaktyczne ( kultura zachowania, nałogom mówimy nie, zdrowy styl życia). Tematy prac konkursowych nawiązują do świąt, uroczystości szkolnych czy państwowych, obrzędowości pór roku. Ocenie podlega również udział w różnych szkolnych akcjach (np. zbiórka baterii, plastikowych butelek, nakrętek).

Często konkurencje uwzględniają hasła, wytyczne MEN i Kuratorium w Krakowie do pracy szkoły w danym roku szkolnym.

Tematy konkursów oraz informacje szczegółowe z nimi związane są podawane na początku roku szkolnego podczas apeli organizowanych na godzinach wychowawczych. Ponadto roczny plan konkursów umieszczany jest na tablicy ściennej na korytarzu – I piętro i dostępny dla wszystkich uczniów oraz wychowawców. Na tablicy znajduje się również tabelaryczne zestawienie wyników konkursów oraz opis projektu.

Prace konkursowe są prezentowane i ocenione przez Kapitułę SLT podczas prezentacji w wyznaczonym terminie na godzinach wychowawczych. Pracami zespołów klasowych nad wykonaniem wyznaczonych zadań kierują wychowawcy oraz samorządy klasowe, ich członkowie kontaktują się z koordynatorem i rocznymi opiekunami SLT w razie pytań lub wątpliwości.

Uczniowie wykonują prace na godzinach wychowawczych, zajęciach pozalekcyjnych, niektóre elementy w ramach klasowych projektów mogą przygotować w domach.

Podsumowanie wyników – punktów zdobytych przez poszczególne klasy w zmaganiach konkursowych następuje w czerwcu każdego roku szkolonego i na tej podstawie wyłoniona zostaje najlepsza klasa, która otrzymuje tytuł Mistrza Szkolnej Ligi Twórczości. Nagrodą jest dyplom oraz drobne upominki, które wręcza Dyrektor Szkoły na akademii z okazji zakończenia roku szkolnego.

 

2. KAPITUŁA SZKOLNEJ LIGI TWÓRCZOŚCI - CZŁONKOWIE, ZADANIA:

Członkowie Kapituły:

- Dyrektor Szkoły – mgr Ewa Sojat

- Wicedyrektor

- pedagog

- opiekun SLT– wybrany nauczyciel na dany rok szkolny

- mgr E. Szczerba – autor i koordynator projektu

 

Zadania Kapituły:

 - ocena prac konkursowych

Zadania nauczyciela rocznego opiekuna SLT :

- planowanie nowych zadań konkursowych na dany rok szkolny,

- organizowanie apeli informacyjnych, występów – prezentacji prac konkursowych,

- systematyczne uzupełnianie tabeli z ocenami za prace konkursowe,

- udzielanie wyjaśnień, odpowiedzi na pytania samorządów klasowych w związku

z konkursami,

- sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji projektu na zakończenie roku szkolnego.

Zadania koordynatora projektu:

- wyłonienie rocznych opiekunów SLT,

- pomoc w opracowaniu rocznego planu konkursów,

- udzielanie wskazówek samorządom klasowym, wychowawcom podczas realizacji zadań

konkursowych, koordynowanie prac – pomoc opiekunom w organizacji dnia prezentacji

prac konkursowych,

- opieka nad tablicą poświęconą SLT.

3. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt zakłada działania długoterminowe, początek realizacji – wrzesień, rok szkolny

2009/ 2010.

 

4. CELE GŁÓWNE PROJEKTU:

- Wyzwalanie u uczniów aktywności twórczej, kształtowanie i rozwijanie twórczej postawy

zgodnie z zasadą, że każdy człowiek jest twórcą w jakiejś dziedzinie, a sztuką jest to

wydobyć, nazwać, kształtować i promować.

- Pomoc w odkrywaniu indywidualnych możliwości twórczych uczniów, przezwyciężaniu

barier poznawczo-motywacyjnych, emocjonalnych utrudniających aktywność twórczą.

- Wdrażanie do zdrowej rywalizacji międzyklasowej w różnego typu konkurencjach.

- Integracja zespołów klasowych.

- Uczenie empatycznego współdziałania w grupie, komunikacji interpersonalnej,

odpowiedzialności wobec siebie i innych za powierzone zadania.

- Rozwijanie wyobraźni.

- Wdrażanie do realizacji własnych pomysłów.

- Poznawanie aktywnych metod pracy, wdrażanie do sprawnego stosowania metod i technik

twórczego rozwiązywania problemów oraz projektowania zmian.

- Obniżenie poziomu agresji, uczenie prawidłowych zachowań prospołecznych – poprzez

wyzwolenie autentycznej aktywności twórczej.

- Wzmacnianie pozytywnego wizerunku jednostki i grup.

- Zachęcenie do podejmowania inicjatyw, wykazywania przedsiębiorczości na rzecz klasy,

szkoły, środowiska.

- Wyszukiwanie i promowanie ukrytych zdolności, talentów dzieci.

- Rozwijanie zainteresowań.

 

Cele szczegółowe wynikać będą z poszczególnych zadań konkursowych proponowanych klasom do wykonania w danym roku szkolnym. Będą one związane z nabywaniem wiedzy z różnych dziedzin, poznawaniem ciekawych, wartościowych postaci – sławnych Polaków, twórców regionalnych, promowaniem właściwych nawyków, zachowań, postaw np. proekologicznych, prozdrowotnych, patriotycznych i obywatelskich itp.

 

4. METODY I FORMY PRACY, WYTWORY PRACY UCZNIÓW:

- turnieje, konkursy- np. wiedzowe, występy wokalne

- zawody sprawnościowe, sportowe

- klasowe prezentacje, scenki

- plakaty, makiety, albumy

- prace plastyczne

- wystawki

- prezentacje multimedialne

- dokumentacja fotograficzna

- projekty klasowe

- gazetki okolicznościowe

- praca zespołowa, w grupach, indywidualna

 

5. OCENA PRAC KONKURSOWYCH:

 Oceny za poszczególne prace konkursowe klas są dokonywane przez Kapitułę SLT. 

 Zapisuje się je w skali punktowej w wyznaczonej tabeli na tablicy SLT. Zawiera ona podział na klasy, temat konkursu, liczbę punktów przyznanych za dany konkurs, sumę końcową punktów. Oceny są jawne, podawane z uzasadnieniem podczas prezentacji prac konkursowych.

 

6.PRZEWIDYWANE EFEKTY:

 • Wzbogacanie wiedzy uczniów z różnych dziedzin- związanych z tematyką konkursów.

 • Wdrożenie uczniów do pracy metodami aktywnymi. Upowszechnienie metody projektu.

 • Większa integracja wewnątrzklasowa i międzyklasowa.

 • Wyzwolenie u uczniów dużej aktywności twórczej, pasji poznawczej. Stawianie ich w roli badaczy, poszukiwaczy wiedzy, odkrywców.

 • Rozwój twórczego myślenia, kreatywności, przedsiębiorczości, umiejętności planowania i zespołowego wykonywania zadań.

 • Wdrażanie do korzystania z wielu źródeł informacji.

 • Umożliwienie uczniom prezentacji własnych zdolności, talentów w różnych dziedzinach.

 • Angażowanie wszystkich uczniów w zespołach klasowych do wykonania zadań konkursowych wg. ich predyspozycji, aktywizowanie, wzbudzanie wiary we własne możliwości.

 • Lepsza współpraca samorządów klasowych z pozostałymi członkami zespołów.

 • Z roku na rok podnoszenie jakości wytworów pracy uczniów – duże zaangażowanie dzieci w wykonywanie zadań.

 • Zacieśnianie współpracy wychowawców z rodzicami, zaangażowanie opiekunów w życie szkoły poprzez współudział w wykonywaniu niektórych zadań konkursowych.

 

7. EWALUACJA:

 • analiza, ocena wytworów pracy uczniów (zadań konkursowych)

 • wywiad z uczniami, zespołami klasowymi, wychowawcami

Przedstawiamy zdjęcia dzieci z klas I-III, które brały udział w programie Żółty Talerz w naszej szkole.

Zdjęcia do zobaczenia w galerii - kliknij

Program "Żółty talerz" w naszej szkole

Podsumowanie programu

Stowarzyszenie "U Baczyńskiego"

Odwiedzili nas

1434566
Dzisiaj484
Wszystkich odwiedzin1434566
Teraz ogląda nas 14

BIP - Szkoła Zgłobice

Copyrigcht © 2013 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach